BIENVENIDA / BIENVENIDA

Benvingut/a a la borsa d'ocupació de IVASS

En aquesta web d'ocupació trobarà tota la informació necessària per a poder inscriure's en la borsa d'ocupació de l'entitat.

La inscripció per a formar part de la nova borsa d'ocupació de IVASS es realitzarà exclusivament a través d'aquesta pàgina web, en la qual s'explica detalladament tota la informació referent al citat procés. Únicament podrà inscriure's en la borsa de IVASS a través d'aquesta pàgina web i durant el termini de 20 dies des de la seua publicació.

Per a açò cada candidat o candidata haurà d'entrar en l'apartat de “Inscripció / Inscripción” i emplenar els camps indicats seleccionant la categoria de la qual sol·licite formar part, sense necessitat de signatura digital.

Així mateix, haurà d'adjuntar tots els documents requerits en la convocatòria a través de la pàgina web, seguint els apartats que s'indica en aquest portal. Recorde, que tot document que no s'adjunte a través d'aquest portal, no serà tingut en compte en aquest procés.

Després de finalitzar la inscripció a través d'aquest portal, haurà d'imprimir i signar els tres annexos (sol·licitud, autobaremo i declaració responsable) i presentar-los juntament amb el seu DNI/NIE/Passaport, en els registres de les Oficines Centrals o dels Serveis Territorials del IVASS, així com en qualsevol punt Prop de la Generalitat Valenciana en els terminis publicats en la convocatòria.

Recorde que solament se li tindrà vàlidament inscrit en la borsa si, una vegada impresos els tres documents (sol·licitud, autobaremo i declaració responsable) els presenta signats, en les dates que apareixen en la pestanya “Cronograma / Cronograma, per duplicat en les oficines de IVASS a Alacant, Castelló o València, en qualsevol de les oficines PROP de la Generalitat o qualsevol altre mitjà admissible en dret.

En cas de tenir algun dubte en relació a aquest procés de convocatòria de borses els candidats o candidates podran revisar l'apartat “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” d'aquest portal. Per a altres consultes, el candidat o candidata podrà emplenar l'apartat “Consultes / Consultas”, introduint les dades que s'indiquen, i en el termini de 48 hores, rebrà la contestació a la mateixa.

Els candidats i candidates podran trobar la informació que precisen per a entrar a formar part del procés a través d'aquesta web que s'anirà actualitzant periòdicament.

Bienvenido/a a la bolsa de empleo de IVASS

En esta web de empleo encontrará toda la información necesaria para poder inscribirse en la bolsa de empleo de la entidad.

La inscripción para formar parte de la nueva bolsa de empleo de IVASS se realizará exclusivamente a través de esta página web, en la que se explica detalladamente toda la información referente al citado proceso. Únicamente podrá inscribirse en la bolsa de IVASS a través de esta página web y durante el plazo de 20 días desde su publicación.

Para ello cada candidato o candidata deberá entrar en el apartado de “Inscripció / Inscripción” y cumplimentar los campos indicados seleccionando la categoría de la cual solicite formar parte, sin necesidad de firma digital.

Asimismo, deberá adjuntar todos los documentos requeridos en la convocatoria a través de la página web, siguiendo los apartados que se indica en este portal. Recuerde, que todo documento que no se adjunte a través de este portal, no será tenido en cuenta en este proceso.

Tras finalizar la inscripción a través de este portal, deberá imprimir y firmar los tres anexos (solicitud, autobaremo y declaración responsable) y presentarlos junto con su DNI/NIE/Pasaporte, en los registros de las Oficinas Centrales o de los Servicios Territoriales del IVASS, así como en cualquier punto Prop de la Generalitat Valenciana en los plazos publicados en la convocatoria.

Recuerde que solo se le tendrá válidamente inscrito en la bolsa si, una vez impresos los tres documentos (solicitud, autobaremo y declaración responsable) los presenta firmados, en las fechas que aparecen en la pestaña “Cronograma / Cronograma, por duplicado en las oficinas de IVASS en Alicante, Castellón o Valencia, en cualquiera de las oficinas PROP de la Generalitat o cualquier otro medio admisible en derecho.

En caso de tener alguna duda en relación a este proceso de convocatoria de bolsas los candidatos o candidatas podrán revisar el apartado “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” de este portal. Para otras consultas, el candidato o candidata podrá cumplimentar el apartado “Consultes / Consultas”, introduciendo los datos que se indican, y en el plazo de 48 horas, recibirá la contestación a la misma.

Los candidatos y candidatas podrán encontrar la información que precisen para entrar a formar parte del proceso a través de esta web que se irá actualizando periódicamente.