BIENVENIDA / BIENVENIDA

Benvingut/a a la borsa d'ocupació de IVASS

En aquesta web d'ocupació trobarà tota la informació necessària per a poder inscriure's en la borsa d'ocupació de l'entitat

Les sol·licituds d'inscripció per a formar part de les borses d'ocupació temporal d'IVASS i les d'actualització de mèrits dels candidats ja inscrits es realitzaran exclusivament a través d'esta pàgina web, en la que s'explica detalladament tota la informació referent a estos processos.

- Noves inscripcions a borsa

Els candidats i candidates que desitgen formar part de la borsa d'ocupació temporal hauran d'entrar en l'apartat de "Inscripció/Inscripción"  i omplir els camps indicats seleccionant la categoria de la qual sol·licite formar part, sense necessitat de firma digital

Així mateix, el candidat o candidata haurà d'adjuntar tots els documents requerits en la convocatòria a través de la pàgina web, seguint els apartats que s'indica en este portal. Recorde, que tot document que no s'adjunte a través d'este portal, no serà tingut en compte en este procés

Després de finalitzar la inscripció a través d'este portal, haurà d'imprimir i firmar els tres annexos (sol·licitud, autobarem i declaració responsable) i presentar-los, dins del termini d'inscripció, en els següents registres:

- IVASS Elx Alacant: C/ Emilio Hernández Selva, 117- 03206- Elx

-IVASS València: C/ Amadeo de Savoia, 2- 46010- València

-IVASS Castelló: C/ Adoberies, 43 baix- 12003- Castelló de la Plana

També es podran presentar els annexos en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Recorde que només se li tindrà vàlidament inscrito/a en la borsa si, una vegada impresos els tres documents (sol·licitud, autobarem i declaració responsable) els presenta firmats, dins del termini d'inscripció.

- Actualització candidats borsa

Les candidates i candidats inscrits que desitgen actualitzar els seus mèrits de la borsa d'ocupació o que vulguen modificar les àrees geogràfiques en què es van registrar hauran d'entrar en l'apartat de "Área de candidatos/Àrea de candidats"   i omplir /modificar els camps indicats, sense necessitat de firma digital.

Així mateix, el candidat o candidata haurà d'adjuntar tots els documents que acrediten els mèrits nous que desitgen fer valdre a través de la pàgina web, seguint els apartats que s'indica en este portal. Recorde, que tot document que no s'adjunte a través de aquest portal, no serà tingut en compte en este procés.

Després de finalitzar l'actualització a través d'este portal, haurà d'imprimir i firmar els tres annexos (sol·licitud, autobarem i declaració responsable) i presentar-los, dins del termini d'actualització, en els següents registres:

-IVASS Elx Alacant: C/ Emilio Hernández Selva, 117- 03206- Elx

-IVASS València: C/ Amadeo de Savoia, 2- 46010- València

-IVASS Castelló: C/ Adoberies, 43 baix- 12003- Castelló de la Plana

També es podran presentar els  annexos en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Recorde que la seua sol·licitud d'actualització en la borsa només es tindrà per vàlidament registrada si, una vegada impresos els tres documents (sol·licitud, autobarem i declaració responsable) els presenta firmats, dins del termini d'actualització.

En cas de tindre algun dubte en relació a este procés de convocatòria de bosses els candidats o candidates podran revisar l'apartat “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” d'este portal. Per a altres consultes, el candidat o candidata podrà omplir l'apartat “Consultes / Consultas, introduint les dades que s'indiquen, i en el termini de 24 hores, rebrà la contestació a la mateixa.

Els candidats i candidates podran trobar la informació que precisen per a entrar a formar part del procés a través d'esta web que s'anirà actualitzant periòdicament.

 

Bienvenido/a a la bolsa de empleo de IVASS

En esta web de empleo encontrará toda la información necesaria para poder inscribirse en las bolsas de empleo de la entidad.

Las solicitudes de inscripción para formar parte de las bolsas de empleo temporal de IVASS y las de actualización de méritos de los candidatos ya inscritos se realizarán exclusivamente a través de esta página web, en la que se explica detalladamente toda la información referente a estos procesos.

- Nuevas inscripciones bolsas:

Los candidatos y candidatas que deseen formar parte de la bolsa de empleo temporal deberán entrar en el apartado  de "Inscripció/Inscripción" y cumplimentar los campos indicados seleccionando la categoría de la cual solicite formar parte, sin necesidad de firma digital.

Asimismo, el candidato o candidata deberá adjuntar todos los documentos requeridos en la convocatoria a través de la página web, siguiendo los apartados que se indica en este portal. Recuerde, que todo documento que no se adjunte a través de este portal, no será tenido en cuenta en este proceso.

Tras finalizar la inscripción a través de este portal, deberá imprimir y firmar los tres anexos (solicitud, autobaremo y declaración responsable) y presentarlos, dentro del plazo de inscripción, en los siguientes registros:

 -IVASS Elche Alicante: C/ Emilio Hernández Selva, 117- 03206- Elche

 -IVASS Valencia: C/ Amadeo de Saboya, 2- 46010- Valencia

  -IVASS Castellón: C/ Tenerías, 43 bajo- 12003- Castellón de la Plana

También se podrán presentar los anexos en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Recuerde que solo se le tendrá válidamente inscrito/a en la bolsa si, una vez impresos los tres documentos (solicitud, autobaremo y declaración responsable) los presenta firmados, dentro del plazo de inscripción.

- Actualización candidatos bolsas:

Las candidatas y candidatos inscritos que deseen actualizar sus méritos de la bolsa de empleo o que quieran modificar las áreas geográficas en las que se registraron deberán entrar en el apartado de "Área de candidatos/Àrea de candidats"   y cumplimentar/modificar  los campos indicados, sin necesidad de firma digital.

Asimismo, el candidato o candidata deberá adjuntar todos los documentos  que acrediten los méritos nuevos que desean hacer valer a través de la página web, siguiendo los apartados que se indica en este portal. Recuerde, que todo documento que no se adjunte a través del este portal, no será tenido en cuenta en este proceso.

Tras finalizar la actualización a través de este portal, deberá imprimir y firmar los tres anexos (solicitud, autobaremo y declaración responsable) y presentarlos, dentro del plazo de actualización, en los siguientes registros:

 -IVASS Elche Alicante: C/ Emilio Hernández Selva, 117- 03206- Elche

 -IVASS Valencia: C/ Amadeo de Saboya, 2- 46010- Valencia

-IVASS Castellón: C/ Tenerías, 43 bajo- 12003- Castellón de la Plana

También se podrán presentar los anexos en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Recuerde que su solicitud de actualización en la bolsa  solo se tendrá por válidamente registrada si, una vez impresos los tres documentos ( solicitud, autobaremo y declaración responsable) los presenta firmados, dentro del plazo de actualización.

En caso de tener alguna duda en relación a este proceso de convocatoria de bolsas los candidatos o candidatas podrán revisar el apartado “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” de este portal. Para otras consultas, el candidato o candidata podrá cumplimentar el apartado “Consultes / Consultas”, introduciendo los datos que se indican, y en el plazo de 24 horas, recibirá la contestación a la misma.

Los candidatos y candidatas podrán encontrar la información que precisen para entrar a formar parte del proceso a través de esta web que se irá actualizando periódicamente.