Inscripció / Inscripción

Seleccione la categoria a la qual desitja inscriure's / Seleccione la categoría a la que desea inscribirse:

Si desitja informació detallada per a emplenar la inscripció faça clic en Manual per a emplenar la inscripció (enllaç en pdf) / Si desea información detallada para cumplimentar la inscripción haga clic en Manual para cumplimentar la inscripción (enlace en pdf)

En cas de tenir algun dubte en relació a aquest procés de convocatòria de borses els candidats y candidates podran revisar l'apartat “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” d'aquest portal. Per a altres consultes, el candidat o candidata podrà emplenar l'apartat “Consultes / Consultas”, introduint les dades que s'indiquen, i en el termini de 24 hores, rebrà la contestació a la mateixa.
En caso de tener alguna duda en relación a este proceso de convocatoria de bolsas los candidatos y candidatas podrán revisar el apartado “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” de este portal. Para otras consultas, el candidato o candidata podrá cumplimentar el apartado “Consultes / Consultas”, introduciendo los datos que se indican, y en el plazo de 24 horas, recibirá la contestación a la misma.

Recorde que si desitja actualitzar mèrits en les bosses podrà fer-ho des de la secció Àrea de Candidat en esta web. Així mateix si va participar però no va ser admés en les borses de 2017 i desitja inscriure's en esta nova edició haurà d'accedir amb les seues dades a l'Àrea de Candidat i una vegada autenticat inscriure's des d'esta mateixa secció d'Inscripció.

Recuerde que si desea actualizar méritos en las bolsas podrá hacerlo desde la sección Área de Candidato en esta web. Así mismo si participó pero no fue admitido en las bolsas de 2017 y desea inscribirse en esta nueva edición deberá acceder con sus datos al Área de Candidato y una vez autenticado inscribirse desde esta misma sección de Inscripción

Ofertas de empleo / Ofertas de empleo
B. EXTRAORDINARIA: DIRECTOR/A DE CENTRE-DIRECTOR/A DE CENTRO El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: DIRECTOR PSICÒLEG/A-DIRECTOR/A PSICÓLOGO/A El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: PSICÒLEG/A-PSICÓLOGO/A El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: TERAPEUTA OCUPACIONAL-TERAPEUTA OCUPACIONAL El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL-TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: COORDINADOR/A D'ATENCIÓ SANITÀRIA-COORDINADOR/A DE ATENCIÓN SANITARIA El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: CONDUCTOR/A MECÀNIC/A-CONDUCTOR/A MECÁNICO/A El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: AJUDANT DE RESIDÈNCIA-AYUDANTE DE RESIDENCIA El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: RESPONSABLE DE TORN/RESPONSABLE DE TURNO El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: AUXILIAR DE MANTENIMENT-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: MONITOR/A D'OCUPACIÓ-MONITOR/A DE EMPLEO El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: MONITOR/A D'ATENCIÓ SOCIAL-MONITOR/A DE ATENCIÓN SOCIAL El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: GOVERNANTE/A-GOBERNANTE/A El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: PUNXE DE CUINA-PINCHE DE COCINA El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
B. EXTRAORDINARIA: ZELADOR/A GUARDA-CELADOR/A GUARDA El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado