Inscripció / Inscripción

Seleccione la categoria a la qual desitja inscriure's / Seleccione la categoría a la que desea inscribirse:

En cas de tenir algun dubte en relació a aquest procés de convocatòria de borses els candidats i candidates podran revisar l'apartat “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” d'aquest portal. Per a altres consultes, el candidat o candidata podrà emplenar l'apartat “Consultes / Consultas”, introduint les dades que s'indiquen i rebrà la contestació a la mateixa.
En caso de tener alguna duda en relación a este proceso de convocatoria de bolsas los candidatos y candidatas podrán revisar el apartado “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” de este portal. Para otras consultas, el candidato o candidata podrá cumplimentar el apartado “Consultes / Consultas”, introduciendo los datos que se indican y recibirá la contestación a la misma.

Recorde que si desitja actualitzar mèrits en les bosses podrà fer-ho des de la secció Àrea de Candidat en esta web. Així mateix si va participar però no va ser admés en les borses i desitja inscriure's en una nova edició haurà d'accedir amb les seues dades a l'Àrea de Candidat i una vegada autenticat inscriure's des d'esta mateixa secció d'Inscripció.

Recuerde que si desea actualizar méritos en las bolsas podrá hacerlo desde la sección Área de Candidato en esta web. Así mismo si participó pero no fue admitido en las bolsas y desea inscribirse en una nueva edición deberá acceder con sus datos al Área de Candidato y una vez autenticado inscribirse desde esta misma sección de Inscripción

Ofertas de empleo / Ofertas de empleo
Ampliació Cuidador/a novembre 2020 / Ampliación Cuidador/a noviembre 2020 El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
Ampliació Infermer/a novembre 2020 / Ampliación Enfermero/a noviembre 2020 El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
Ampliació Cuiner/a novembre 2020 / Ampliación Cocinero/a noviembre 2020 El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado