Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes

FUNCIONAMENT WEB / FUNCIONAMIENTO WEB

 1. No puc accedir a la pàgina per a emplenar a la sol·licitud, Què he de fer?
  No puedo acceder a la página para rellenar a la solicitud, ¿Qué tengo que hacer?
 2. En introduir les meues dades en el portal, s'ha bloquejat la pàgina abans de manar la meua sol·licitud. Què he de fer?
  Al introducir mis datos en el portal, se ha bloqueado la página antes de mandar mi solicitud. ¿Qué debo hacer?
 3. Cada quant temps he d'accedir al portal per a conèixer l'estat del procés?
  ¿Cada cuanto tiempo debo acceder al portal para conocer el estado del proceso?
 4. Quina contrasenya introduïsc per a accedir a l'accés de candidats?
  ¿Qué contraseña introduzco para acceder al acceso de candidatos?
 5. M'he inscrit però no he rebut l'email que confirma la meua inscripció.
  Me he inscrito pero no he recibido el email que confirma mi inscripción.
 6. No recorde la meua contrasenya.
  No recuerdo mi contraseña.
 7. Després d'haver fet ús de “Has oblidat la teua contrasenya?” no puc entrar en el “Àrea de candidat/a”.
  Después de haber hecho uso de “¿Has olvidado tu contraseña?” no puedo entrar en el “Área de candidato/a”.

SISTEMA DE BOLSAS / SISTEMA DE BOLSAS

 1. Com es realitza  una nova inscripció?
  ¿Cómo se realiza una nueva nscripción?
 2. Com es realitza una actualització?
  ¿Cómo se realiza una actualización?
 3. No tinc signatura digital puc inscriure'm?
  No tengo firma digital ¿puedo inscribirme?
 4. És necessari tenir un compte de correu electrònic?
  ¿Es necesario tener una cuenta de correo electrónico?
 5. Quina importància té introduir el correu electrònic i el nombre de mòbil de forma correcta?
  ¿Qué importancia tiene introducir el correo electrónico y el número de móvil de forma correcta?
 6. Què necessite per a Inscriure'm?
  ¿Qué necesito para Inscribirme?
 7. Com s'acredita l'experiència laboral?
  ¿Cómo se acredita la experiencia laboral?
 8. Quins són les titulacions requerides per a cadascuna d'elles?
  ¿Cuáles son las titulaciones requeridas para cada una de ellas?
 9. Necessite tenir una nota mínima per a formar part de la borsa?
  ¿Necesito tener una nota mínima para formar parte de la bolsa?
 10. No encuentro un puesto de mis características profesionales, ¿Qué debo hacer?
  No encuentro un puesto de mis características profesionales, ¿Qué debo hacer?
 11. Puc posar més d'un telèfon, i correu electrònic?
  ¿Puedo poner más de un teléfono, y correo electrónico?
 12. No puc adjuntar documentació. Quin pot ser el problema?
  No puedo adjuntar documentación. ¿Cuál puede ser el problema?
 13. Puc inscriure'm a diversos llocs oferits?
  ¿Puedo inscribirme a varios puestos ofertados?
 14. Com puc inscriure'm a diversos llocs?
  ¿Cómo puedo inscribirme a varios puestos?
 15. M'he equivocat en emplenar algun apartat de la inscripció. Què he de fer?
  Me he equivocado al cumplimentar algún apartado de la inscripción. ¿Qué tengo que hacer?
 16. Puc presentar documentació posteriorment?
  ¿Puedo presentar documentación posteriormente?
 17. Com m'informe de les fases del procés?
  ¿Cómo me informo de las fases del proceso?
 18. Quan he de presentar els documents referents a la meua candidatura?
  ¿Cuándo tengo que presentar los documentos referentes a mi candidatura?
 19. Com puc saber si he sigut admès en la borsa de treball?
  ¿Cómo puedo saber si he sido admitido en la bolsa de trabajo?
 20. Tinc dubtes sobre la convocatòria, he llegit atentament les bases, he llegit les preguntes freqüents però no se m'ha aclarit la meua consulta.
  Tengo dudas sobre la convocatoria, he leído atentamente las bases, he leído las preguntas frecuentes pero no se me ha aclarado mi consulta.

FUNCIONAMENT WEB / FUNCIONAMIENTO WEB

1.- No puc accedir a la pàgina per a emplenar a la sol·licitud, Què he de fer?
No puedo acceder a la página para rellenar a la solicitud, ¿Qué tengo que hacer?

Accedisca a l'apartat "Inscripció / Inscripción" i continuació seleccione el lloc en el qual desitge inscriure's.
Acceda al apartado "Inscripció / Inscripción"  y a continuación seleccione el puesto en el que desee inscribirse.

2.- En introduir les meues dades en el portal, s'ha bloquejat la pàgina abans de manar la meua sol·licitud. Què he de fer?
Al introducir mis datos en el portal, se ha bloqueado la página antes de mandar mi solicitud. ¿Qué debo hacer?

Per a saber que hem rebut correctament la seua sol·licitud, haurà de rebre un missatge de conformació en la seua adreça d'e-mail. En cas de no ser així, haurà de tornar a repetir el procés perquè és possible que hi haja hagut algun error.
Para saber que hemos recibido correctamente su solicitud, deberá recibir un mensaje de conformación en su dirección de e-mail. En caso de no ser así, deberá volver a repetir el proceso porque es posible que haya habido algún error.

3.- Cada quant temps he d'accedir al portal per a conèixer l'estat del procés?
¿Cada cuanto tiempo debo acceder al portal para conocer el estado del proceso?

Pot accedir a la pàgina sempre que vulga amb el seu usuari i la seua contrasenya. L'actualització de les dades de la pàgina ira en funció de l'avanç del projecte.
Puede acceder a la página siempre que quiera con su usuario y su contraseña. La actualización de los datos de la página ira en función del avance del proyecto.

4.- Quina contrasenya introduïsc per a accedir a l'accés de candidats?
¿Qué contraseña introduzco para acceder al acceso de candidatos?

És vostè qui ha de triar la clau d'accés (pot ser fins a 10 nombres o lletres), i haurà de recordar-la per a accedir a l'estat de la seua candidatura posteriorment.
Es usted quien debe elegir la clave de acceso (puede ser hasta 10 números ó letras), y deberá recordarla para acceder al estado de su candidatura posteriormente.

5.- M'he inscrit però no he rebut l'email que confirma la meua inscripció.
Me he inscrito pero no he recibido el email que confirma mi inscripción.

Si no ho troba en la safata d'entrada li aconsellem que ho cerque en la safata de "correu no desitjat".
Si no lo encuentra en la bandeja de entrada le aconsejamos que lo busque en la bandeja de "correo no deseado".

6.- No recorde la meua contrasenya.
No recuerdo mi contraseña.

Dirigisca's a el “Àrea de candidat@ / Área de candidat@” i faça clic en l'enllaç “¿Has oblidat la teua contrasenya? / ¿Has olvidado tu contraseña?”. Seguisca les instruccions que se li faciliten.
Diríjase al “Àrea de candidat@ / Área de candidat@” y pinche en el enlace “¿Has oblidat la teua contrasenya? / ¿Has olvidado tu contraseña?”. Siga las instrucciones que se le facilitan.

7.- Després d'haver fet ús de “Has oblidat la teua contrasenya?” no puc entrar en el “Àrea de candidat/a”.
Después de haber hecho uso de “¿Has olvidado tu contraseña?” no puedo entrar en el “Área de candidato/a”.

Assegure's que ha canviat la contrasenya en entrar en el “Àrea de candidat/a” i que està introduint la contrasenya última que va facilitar.
Asegúrese que ha cambiado la contraseña al entrar en el “Àrea de candidato/a” y que está introduciendo la contraseña última que facilitó.

SISTEMA DE BORSES / SISTEMA DE BOLSAS

1.- Com es realitza una nova inscripció?
¿Cómo se realiza una nueva inscripción?

Cada candidat haurà d'entrar en l'apartat de “Inscripció / Inscripción” i emplenar els camps indicats seleccionant la categoria de la qual sol·licite formar part, sense necessitat de signatura digital. En aquest apartat, trobarà un manual en format pdf per a ajudar-li a emplenar la candidatura.
Cada candidato deberá entrar en el apartado de “Inscripció / Inscripción” y cumplimentar los campos indicados seleccionando la categoría de la cual solicite formar parte, sin necesidad de firma digital. En dicho apartado, encontrará un manual en formato pdf para ayudarle a cumplimentar la candidatura.

2.- Com es realitza una actualització?

¿Cómo se realiza una actualización?

Cada candidat haurà d'entrar en l'apartat de “Àrea de candidat / Área de candidato” i emplenar els camps indicats seleccionant la categoria de la qual sol·licite formar part, sense necessitat de signatura digital. En aquest apartat, trobarà un manual en format pdf per a ajudar-li a emplenar la candidatura.
Cada candidato deberá entrar en el apartado de “Àrea de candidat / Área de candidato” y cumplimentar los campos indicados seleccionando la categoría de la cual solicite formar parte, sin necesidad de firma digital. En dicho apartado, encontrará un manual en formato pdf para ayudarle a cumplimentar la candidatura.

3.- No tinc signatura digital puc inscriure'm?
No tengo firma digital ¿puedo inscribirme?

No necessita signatura digital per a la inscripció web, ja que haurà de signar els documents impresos i presentar-los per registre seguint les instruccions de la pàgina.
No necesita firma digital para la inscripción web, ya que deberá firmar los documentos impresos y presentarlos por registro siguiendo las instrucciones de la página.

4.- És necessari tenir un compte de correu electrònic?
¿Es necesario tener una cuenta de correo electrónico?

És imprescindible, es comunicarà amb vostè mitjançant aquest mitjà. A més, el seu correu electrònic li permetrà accedir a el “Àrea de candidat/a” i recuperar la seua contrasenya en cas que s'oblide d'ella.
Es imprescindible, se comunicará con usted mediante este medio. Además, su correo electrónico le permitirá acceder al “Área de candidato/a” y recuperar su contraseña en caso de que se olvide de ella.

5.- Quina importància té introduir el correu electrònic i el nombre de mòbil de forma correcta?
¿Qué importancia tiene introducir el correo electrónico y el número de móvil de forma correcta?

Aquests són els mitjans per a contactar amb les candidatures en cas d'anar avançant en el procés. Assegure's d'introduir-los de forma correcta. Durant el procés, no oblide el correu electrònic que ens ha facilitat.
Estos son los medios para contactar con las candidaturas en caso de ir avanzando en el proceso. Asegúrese de introducirlos de forma correcta. Durante el proceso, no olvide el correo electrónico que nos ha facilitado.

6.- Què necessite per a Inscriure'm?
¿Qué necesito para Inscribirme?

Abans d'inscriure's és necessari llegir amb atenció les bases de la convocatòria a la qual vol presentar. Addicionalment en l'apartat d'inscripció, trobarà un manual en format pdf per a ajudar-li a emplenar la candidatura.
Antes de inscribirse es necesario leer con atención las bases de la convocatoria a la que quiere presentar. Adicionalmente en el apartado de inscripción, encontrará un manual en formato pdf para ayudarle a cumplimentar la candidatura.

7.- Com s'acredita l'experiència laboral?
¿Cómo se acredita la experiencia laboral?

Per a acreditar el temps treballat fora de IVASS haurà d'aportar els documents que l'acrediten: contractes, certificat de temps treballat i informe de vida laboral en l'apartat corresponent.
Per a acreditar el temps treballat en IVASS haurà d'aportar informe de vida laboral en l'apartat corresponent.
Para acreditar el tiempo trabajado fuera de IVASS deberá aportar los documentos que la acrediten: contratos, certificado de tiempo trabajado e informe de vida laboral en el apartado correspondiente.
Para acreditar el tiempo trabajado en IVASS deberá aportar informe de vida laboral en el apartado correspondiente.

8.- Quins són les titulacions requerides per a cadascuna d'elles?
¿Cuáles son las titulaciones requeridas para cada una de ellas?

Vénen establides en la convocatòria publicada en el DOGV i disponible en l'apartat convocatòria d'aquest portal.
Vienen establecidas en la convocatoria publicada en el DOGV y disponible en el apartado convocatoria de este portal.

9.- Necessite tenir una nota mínima per a formar part de la borsa?
¿Necesito tener una nota mínima para formar parte de la bolsa?

És necessari haver obtingut almenys 1 punt segons el que es disposa en el barem de mèrits establit en les bases.
Es necesario haber obtenido al menos 1 punto según lo dispuesto en el baremo de méritos establecido en las bases.

10.- No encuentro un puesto de mis características profesionales, ¿Qué debo hacer?
No encuentro un puesto de mis características profesionales, ¿Qué debo hacer?

Els llocs oferits es publicaran en la pàgina web. Si actualment no troba el lloc que sol·licita, estiga atent a possibles ofertes laborals que es publiquen en el portal.
Los puestos ofertados se publicarán en la página web. Si actualmente no encuentra el puesto que solicita, esté atento a posibles ofertas laborales que se publiquen en el portal.

11.- Puc posar més d'un telèfon, i correu electrònic?
¿Puedo poner más de un teléfono, y correo electrónico?

És obligatori posar almenys un telèfon mòbil, i el correu electrònic, en els espais predefinits. Vostè pot afegir un segon telèfon mòbil, i un telèfon fix, si ho desitja, en els camps predefinits.
Es obligatorio poner al menos un teléfono móvil, y el correo electrónico, en los espacios predefinidos. Usted puede añadir un segundo teléfono móvil, y un teléfono fijo, si lo desea, en los campos predefinidos.

12.- No puc adjuntar documentació. Quin pot ser el problema?
No puedo adjuntar documentación. ¿Cuál puede ser el problema?

Els documents per a adjuntar han d'estar en format pdf, jpg o png.
Los documentos para adjuntar tienen que estar en formato pdf, jpg o png.

13.- Puc inscriure'm a diversos llocs oferits?
¿Puedo inscribirme a varios puestos ofertados?

Si, Vostè es pot presentar a punts posats com desitge, sempre que complisca els requisits exigits per a cada lloc.
Si, Usted se puede presentar a tantos puestos como desee, siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos para cada puesto.

14.- Com puc inscriure'm a diversos llocs?
¿Cómo puedo inscribirme a varios puestos?

Haurà d'accedir al portal a través de l'àrea de candidats introduint l'email i la contrasenya creada en la primera categoria en la qual s'ha inscrit. Una vegada dins, ja podrà inscriure's de forma normal. En el manual disponible en l'apartat “inscripció”, trobarà mes informació sobre la multicandidatura.
Deberá acceder al portal a través del área de candidatos introduciendo el email y la contraseña creada en la primera categoría en la que se ha inscrito. Una vez dentro, ya podrá inscribirse de forma normal. En el manual disponible en el apartado “inscripción”, encontrará mas información sobre la multicandidatura.

15.- M'he equivocat en emplenar algun apartat de la inscripció. Què he de fer?
Me he equivocado al cumplimentar algún apartado de la inscripción. ¿Qué tengo que hacer?

Si encara no ha acabat el termini, haurà d'entrar en l'àrea de candidats amb l'email i contrasenya introduïts en la inscripció i modificar la dada que desitge. No oblide que ha de tornar a imprimir els annexos amb la informació correcta.
Si todavía no ha acabado el plazo, deberá entrar en el área de candidatos con el email y contraseña introducidos en la inscripción y modificar el dato que desee. No olvide que debe volver a imprimir los anexos con la información correcta.

16.- Puc presentar documentació posteriorment?
¿Puedo presentar documentación posteriormente?

Els documents que no s'annexen a través de la web no podran ser presentats amb posterioritat.
Los documentos que no se anexen a través de la web no podrán ser presentados con posterioridad.

 

17.- Com m'informe de les fases del procés?
¿Cómo me informo de las fases del proceso?

En la pàgina web de l'entitat, en l'apartat relatiu a borsa d'ocupació, s'actualitzarà periòdicament la informació.
En la página web de la entidad, en el apartado relativo a bolsa de empleo, se actualizará periódicamente la información.

 

18.- Quan he de presentar els documents referents a la meua candidatura?
¿Cuándo tengo que presentar los documentos referentes a mi candidatura?

Els terminis estan indicats en la convocatòria publicada, així com en l'apartat cronograma d'aquest portal.
Los plazos están indicados en la convocatoria publicada, así como en el apartado cronograma de este portal.

.

19.- Com puc saber si he sigut admès en la borsa de treball?
¿Cómo puedo saber si he sido admitido en la bolsa de trabajo?

En la pàgina web de l'entitat, en l'apartat relatiu a borsa d'ocupació, s'actualitzarà periòdicament la informació.
En la página web de la entidad, en el apartado relativo a bolsa de empleo, se actualizará periódicamente la información.

20.- Tinc dubtes sobre la convocatòria, he llegit atentament les bases, he llegit les preguntes freqüents però no se m'ha aclarit la meua consulta.
Tengo dudas sobre la convocatoria, he leído atentamente las bases, he leído las preguntas frecuentes pero no se me ha aclarado mi consulta.

Dirigisca's a l'apartat de “Consultes / Consultas” i faça'ns arribar els seus dubtes. Li atendrem en el termini de 24 hores hàbils.
Diríjase a la apartado de “Consultes / Consultas” y háganos llegar sus dudas. Le atenderemos en el plazo de 24 horas hábiles.