Cronograma / Cronograma

Cronograma d'inscripció borsa de caràcter urgent /Cronograma de inscripción bolsa de carácter urgente.

1.- Termini de presentació de sol·licituds /Plazo de presentación de solicitudes

Des del 21 de desembre de 2018 fins al 2 de gener de 2019 / Desde el 21 de diciembre de 2018 hasta el 2 de enero de 2019

 2.- Publicació llistats de candidats i candidates admesos i exclosos / Publicación listados de candidatos y candidatas admitidos y excluidos:

La informació s'anirà publicant en la pàgina web de manera periòdica. / La información se irá publicando en la página web de manera periódica.

Cronograma d'inscripció borsa caràcter extraordinari./Cronograma de inscripción bolsa carácter extraordinario

1.- Termini de presentació de sol·licituds /Plazo de presentación de solicitudes

Des del 1 de febrer fins al 14 de febrer de 2019 / Desde el 1 de febrero hasta el 14 de febrero de 2019

 2.- Publicació llistats de candidats i candidates admesos i exclosos / Publicación listados de candidatos y candidatas admitidos y excluidos:

La informació s'anirà publicant en la pàgina web de manera periòdica. / La información se irá publicando en la página web de manera periódica.

Cronograma d'inscripció i actualització de la borsa de les categories  de cuidador/a, infermer/a i cuiner/a./Cronograma de inscripción y actualización de la bolsa de las categorías de cuidador/a, enfermero/a y cocinero/a.

1.- Termini de presentació de sol·licituds /Plazo de presentación de solicitudes

Des del 7 de desembre fins al 13 de desembre de 2018 / Desde el 7 de diciembre hasta el 13 de diciembre de 2018

 2.- Publicació llistats de candidats i candidates admesos i exclosos / Publicación listados de candidatos y candidatas admitidos y excluidos:

La informació s'anirà publicant en la pàgina web de manera periòdica. / La información se irá publicando en la página web de manera periódica.