Cronograma / Cronograma

1.- Termini inscripció portal / Plazo inscripción portal:

Des del 28-03-2017 fins al 28-04-2017 / Desde el 28-03-2017 hasta el 28-04-2017.

2.- Termini presentació annexos signats en paper / Plazo presentación anexos firmados en papel:

    2.1 Categoria de cuidador/a / Categoría de cuidador/a: Des del 02-05-2017 fins al 15-05-2017 / Desde el 02-05-2017 hasta el 15-05-2017.

    2.2 Categoria d'infermer/a i cuiner/a / Categoría de enfermero/a y cocinero/a: Des del 16-05-2017 fins al 29-05-2017 / Desde el 16-05-2017 hasta el 29-05-2017.

3.- Publicació llistats de candidats y candidates admesos i exclosos / Publicación listados de candidatos y candidatas admitidos y excluidos:

La informació s'anirà publicant en la pàgina web de manera periòdica, i en el termini màxim de sis mesos des de la finalització del termini d'inscripció. / La información se irá publicando en la página web de manera periódica, y en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo de inscripción.