Cronograma / Cronograma

Cronograma d'ampliació de set categories (responsable de torn, terapeuta ocupacional, conductor/a mecànic, ajudant de residència, monitor/a d'atenció social, zelador/a guarda i auxiliar de cuina) de la borsa urgent.

Cronograma de ampliación de siete categorías (responsable de turno, terapeuta ocupacional, conductor/a mecánico, ayudante de residencia, monitor/a de atención social, celador/a guarda y pinche de cocina) de la bolsa urgente.

1. Termini de presentació de sol.licituds / Plazo de presentación de solicitudes

Del 8 al 14 de marzo de 2022, tosts dos inclusivament
Del 8 al 14 de marzo de 2022, ambos inclusive

2. Publicació llistats de candidats i candidates admesos i exclosos/Publicación listados de candidatos y candidatas admitidos y excluidos

La informació s'anirà publicant en la aquesta pàgina web de manera periòdica/La información se irá publicando en esta página web de manera periódica

IMPORTANT!!!

El registre i la presentació de l'actualització es farà de manera telemàtica a través del següent enllaç https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html on haurà d'accedir i adjuntar la sol.licitud (annexos I, II i III) degudament signada. La sol.licitud es podrà signar mitjançant signatura escanejada (prèvia impressió de la sol.licitud i rúbrica manual) o signatura electronica.

IMPORTANTE!!!

El registro y la presentación de la actualización se hará de forma telemática a través del siguiente enlace https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html donde deberá acceder y adjuntar la solicitud (Anexos I, II y III) debidamente firmada. La solicitud se podrá firmar mediante firma escaneada (previa impresión de la solicitud y rúbrica manual) o firma electrónica.