Cronograma / Cronograma

Cronograma d'inscripció de l'ampliació de la bossa d'ocupació temporal de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera /Cronograma de inscripción de la ampliación de la bolsa de empleo temporal de las categorías de cuidador o cuidadora, enfermero o enfermera y cocinero o cocinera.

1.- Termini de presentació de sol·licituds /Plazo de presentación de solicitudes

Des del 18 de novembre de 2020 fins al 24 de novembre de 2020, tots dos inclusivament/ Desde el 18 de noviembre de 2020 hasta el 24 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

 2.- Publicació llistats de candidats i candidates admesos i exclosos / Publicación listados de candidatos y candidatas admitidos y excluidos:

La informació s'anirà publicant en la pàgina aquesta web de manera periòdica. / La información se irá publicando en la esta página web de manera periódica.

IMPORTANTE!!!

El registre i la presentació de l'actualització es farà de manera telemàtica a través del següent enllaç https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html on haurà d'accedir i adjuntar la sol·licitud (Annexos I, II i III) degudament signada. La sol·licitud es podrà signar mitjançant signatura escanejada (prèvia impressió de la sol·licitud i rúbrica manual) o signatura electrònica.

IMPORTANTE!!!

El registro y la presentación de la actualización se hará de forma telemática a través del siguiente enlace https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html donde deberá acceder y adjuntar la solicitud (Anexos I, II y III) debidamente firmada. La solicitud se podrá firmar mediante firma escaneada (previa impresión de la solicitud y rúbrica manual) o firma electrónica.