LLISTATS / LISTADOS

Resolució de 12 de febrer de 2019, del Director General de l'IVASS, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporalde la categoria de cuidador/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució. (DATA DE PUBLICACIÓ 14 DE FEBRER DE 2019).

Resolució de 12 de febrer de 2019, del Director General de l'IVASS, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporalde la categoria d'infermer/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució. (DATA DE PUBLICACIÓ 14 DE FEBRER DE 2019).

Resolució de 13 de febrer de 2019, del Director General de l'IVASS, per la qual es disposa la publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos de la bossa d'urgència de les categories de responsable de torn (àrea 10), auxiliar de manteniment (àrea 10), monitor/a social (àrea 10), conductor/a mecànic/a (´àrees 5 i 3), terapeuta ocupacional (àrea 5), terapeuta/terapeuta ocupacional (àrea 3) i zelador/a guarda (àrea 9). (DATA DE PUBLICACIÓ 14 DE FEBRER DE 2019).

Resolución de 12 de febrero de 2019, del Director General del IVASS, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la primera actualización de la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de cuidador/a, ordenándose la publicación de la presente Resolución (FECHA DE PUBLICACIÓN 14 DE FEBRERO DE 2019).


Resolución de 12 de febrero de 2019, del Director General del IVASS, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la primera actualización de la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de enfermero/a, ordenándose la publicación de la presente Resolución (FECHA DE PUBLICACIÓN 14 DE FEBRERO DE 2019).

Resolución de 13 de febrero de 2019, del Director General del IVASS, por la que se dispone la publicación del listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de urgencia de las categorías de responsable de turno (área 10), auxiliar de mantenimiento (área 10), monitor/a social (área 10), conductor/a mecánico/a (áreas 5 y 3), terapeuta ocupacional (área 5), terapeuta/terapeuta ocupacional (área 3) y celador/a guarda (área 9). (FECHA DE PUBLICACIÓN 14 DE FEBRERO DE 2019)

Annexos / Anexos

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 9 /L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 9 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 10 /L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 ADMESOS AREA 9 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 ADMITIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 EXCLOSOS AREA 9 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 EXCLUIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 ADMESOS AREA 10 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 6 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 6

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 6 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 6

LL. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TORN ADMESOS AREA 10 L. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TURNO ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TORN EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TURNO EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMENT ADMESOS AREA 10 L. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMIENTO ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMENT EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMIENTO EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL ADMESOS AREA 10 L. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL CONDUCTOR/A MECÀNIC/A ADMESOS AREAS 3 Y 5 L. PROVISIONAL CONDUCTOR/A MECANICO/A ADMITIDOS AREAS 3 Y 5

LL. PROVISIONAL CONDUCTOR/A MECÀNIC/A EXCLOSOS AREAS 3 Y 5 L. PROVISIONAL CONDUCTOR/A MECANICO/A EXCLUIDOS AREAS 3 Y 5

LL. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL ADMESOS AREA 5 L. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL ADMITIDOS AREA 5

LL. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL EXCLOSOS AREA 5 L. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL EXCLUIDOS AREA 5

LL. PROVISIONAL T/T. OCUPACIONAL ADMESOS AREA 3 L. PROVISIONALT/ T. OCUPACIONAL ADMITIDOS AREA 3

LL. PROVISIONAL T/T. OCUPACIONAL EXCLOSOS AREA 3 L. PROVISIONALT/ T. OCUPACIONAL EXCLUIDOS AREA 3

LL. PROVISIONAL ZELADOR/A GUARDA ADMESOS AREA 9 L. PROVISIONAL CELADOR/A GUARDA ADMITIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL ZELADOR/A GUARDA EXCLOSOS AREA 9 L. PROVISIONAL CELADOR/A GUARDA EXCLUIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL EXCLUIDOS AREA 10