BIENVENIDA / BIENVENIDA

Benvingut/a a la borsa d'ocupació de IVASS

En aquesta web d'ocupació trobarà tota la informació necessària per a poder inscriure's en la borsa d'ocupació de l'entitat

Les sol·licituds d'inscripció per a formar part de les borses d'ocupació temporal d'IVASS i les d'actualització de mèrits dels candidats ja inscrits es realitzaran exclusivament a través d'esta pàgina web, en la que s'explica detalladament tota la informació referent a estos processos.              

- Noves inscripcions a borsa

Els candidats i candidates que desitgen formar part de la borsa d'ocupació temporal hauran d'entrar en l'apartat de "Inscripció/Inscripción"  i omplir els camps indicats seleccionant la categoria de la qual sol·licite formar part, sense necessitat de firma digital

Així mateix, el candidat o candidata haurà d'adjuntar tots els documents requerits en la convocatòria a través de la pàgina web, seguint els apartats que s'indica en este portal. Recorde, que tot document que no s'adjunte a través d'este portal, no serà tingut en compte en este procés. 

IMPORTANTE!!

Després de finalitzar la inscripció a través d'aquest portal, ha de signar la inscripció i presentar-la dins dels terminis indicats.                                                                                                            

El registre i la presentació de la sol·licitud es farà de manera telemàtica a través del següent enllaç https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html on haurà d'accedir i adjuntar la sol·licitud (Annexos I, II i III) degudament signada. La sol·licitud es podrà signar mitjançant signatura escanejada (prèvia impressió de la sol·licitud i rúbrica manual) o signatura electrònica.                

Recorde que només se li tindrà vàlidament inscrit/a en la bossa si una vegada emplenats els tres documents (sol·licitud, autobarem i declaració responsable) els presenta signats en la forma indicada, dins del termini d'inscripció.

 

En cas de tindre algun dubte en relació a este procés de convocatòria de bosses els candidats o candidates podran revisar l'apartat “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” d'este portal. Per a altres consultes, el candidat o candidata podrà omplir l'apartat “Consultes / Consultas, introduint les dades que s'indiquen, i en el termini de 24 hores, rebrà la contestació a la mateixa.  

Els candidats i candidates podran trobar la informació que precisen per a entrar a formar part del procés a través d'esta web que s'anirà actualitzant periòdicament.

 

Bienvenido/a a la bolsa de empleo de IVASS

En esta web de empleo encontrará toda la información necesaria para poder inscribirse en las bolsas de empleo de la entidad.

Las solicitudes de inscripción para formar parte de las bolsas de empleo temporal de IVASS y las de actualización de méritos de los candidatos ya inscritos se realizarán exclusivamente a través de esta página web, en la que se explica detalladamente toda la información referente a estos procesos.

- Nuevas inscripciones bolsas:

Los candidatos y candidatas que deseen formar parte de la bolsa de empleo temporal deberán entrar en el apartado  de "Inscripció/Inscripción" y cumplimentar los campos indicados seleccionando la categoría de la cual solicite formar parte, sin necesidad de firma digital.

Asimismo, el candidato o candidata deberá adjuntar todos los documentos requeridos en la convocatoria a través de la página web, siguiendo los apartados que se indica en este portal. Recuerde, que todo documento que no se adjunte a través de este portal, no será tenido en cuenta en este proceso.

IMPORTANTE!!

Tras finalizar la inscripción a través de este portal, debe firmar la inscripción y presentarla dentro de los plazos indicados.

El registro y la presentación de la solicitud se hará de forma telemática a través del siguiente enlace https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html donde deberá acceder y adjuntar la solicitud (Anexos I, II y III) debidamente firmada. La solicitud se podrá firmar mediante firma escaneada (previa impresión de la solicitud y rúbrica manual) o firma electrónica.

Recuerde que solo se le tendrá válidamente inscrito/a en la bolsa si una vez cumplimentados los tres documentos (solicitud, autobaremo y declaración responsable) los presenta firmados en la forma indicada, dentro del plazo de inscripción.


En caso de tener alguna duda en relación a este proceso de convocatoria de bolsas los candidatos o candidatas podrán revisar el apartado “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” de este portal. Para otras consultas, el candidato o candidata podrá cumplimentar el apartado “Consultes / Consultas”, introduciendo los datos que se indican, y recibirá la contestación a la misma.

Los candidatos y candidatas podrán encontrar la información que precisen para entrar a formar parte del proceso a través de esta web que se irá actualizando periódicamente.