Convocatòria / Convocatoria

RESOLUCIÓ del 20 de març de 2017, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social- Sanitària (IVASS), per la qual es convoquen les Borses d'Ocupació Temporal de les categories de Cuidador/a, Infermer/a i Cuiner/a de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS).

Les necessitats de recursos humans en l'Institut Valencià d'Atenció Social-sanitària (IVASS), requereixen la constitució de borses de treball temporal.

El procés que ha portat a l'aprovació d’aquesta convocatòria s'ha realitzat, prèvia negociació amb els Sindicats representatius, a l'empara del que disposa el II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei del Consorci Valencià de Serveis Socials, i el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i, en allò d'aplicació, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

La present convocatòria ha sigut autoritzada pel Consell d'Adreça de l'entitat en la seua sessió del passat dia 13 de març de 2017 de conformitat a l'articule 6.g del Decret 7/2013 de 4 de Gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut.

Per tot això, en virtut de les competències que s ́atribueix al director general de l'IVASS en l'article 8 del esmentat Reglament, escau dictar la resolució següent:

Primer. Objecte:

La present convocatòria té per objecte constituir borses de treball temporal per a l'exercici provisional de llocs de treball, mitjançant la contractació laboral temporal, segons corresponga, com es refereix en l'article 8 del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al servei del Consorci Valencià de Serveis Socials, així com regular-ne el funcionament.

La present convocatòria té per objecte constituir borses de treball d'ocupació temporal per a les categories professionals de cuidador/a, infermer/a i cuiner/a.

Segon. Àmbit d'Aplicació:

És d'aplicació a les borses de treball temporal corresponents als llocs de treball de les categories convocades per IVASS, excloent-ne les borses de millora d'ocupació.

Les esmentades borses es constituiran d'acord amb els criteris i normes de funcionament que a continuació s'exposen.

Tercer. Llocs a proveir mitjançant les borses de treball temporal:

Es podran proveir mitjançant les borses regulades en les presents bases, les vacants definitives que no es puguen proveir amb personal fix o interí a temps parcial, els llocs temporalment vacants amb dret a reserva a favor del seu titular, i les substitucions per qualsevol de les causes previstes legalment o reglamentària, la provisió de les quals no s'efectue d'acord amb el que disposen les bases que regulen la millora d'ocupació com a sistema de provisió temporal de llocs de treball.

Quart. Constitució de les borses:

1. Les borses que es convoquen mitjançant aquesta resolució es constituiran atenent al principi d'especialitat, segons la categoria dels llocs a proveir. No obstant això, per afinitat de funcions, podran agrupar-se llocs de treball de diferents característiques, sempre que tinguen la mateixa naturalesa laboral i pertanguen al mateix grup de titulació.

2. Les borses tindran àmbit territorial autonòmic. Constitueixen vuit àrees específiques, podent-se realitzar en la sol·licitud de participació en qualsevol de les àrees següents:

Àrea 1: Castelló, la Vall d’Uixó i Borriana.
Àrea 2: Benicarló
Àrea 3: València, Burjassot, Rocafort, Aldaia,
Àrea 4: Cheste, Manises,
Àrea 5: Alzira, Cullera, Carlet,
Àrea 6: Xàtiva.
Àrea 7: Elx.
Àrea 8: Paterna (CEE)

Si s'incorpora un centre nou a l'entitat, s'adscriurà automàticament a la zona més pròxima. Així mateix, en cas de cessar l'activitat d'algun dels centres de l'entitat, es procedirà automàticament a excloure la dita localitat de la borsa, a excepció que hi haja altres centres en aquella.

3. Constituïdes les borses, no podrà modificar-se l'opció territorial que es va fer constar en la sol·licitud de participació en el procediment.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, en el cas de canvi de domicili a més de 40 quilòmetres del que consta en la sol·licitud de la borsa, degudament justificat, podrà sol·licitar-se el canvi d'àrea de la borsa, amb un màxim d'una sol·licitud durant la vigència de la borsa, i que produirà efectes al mes d'haver-se presentat la sol·licitud per escrit, amb justificant de tot això.

Cinquè. Requisits per a integrar-se en la borsa de treball temporal:

1. Les borses de treball temporal que es convoquen estaran formades pel personal que ho sol·licite i que reunisquen els requisits establits en aquesta resolució.

2. Per a participar en la convocatòria de borsa de treball temporal que mitjançant la present resolució es convoca, es requereix acreditar estar en possessió de les titulacions acadèmiques següents:

 • INFERMER/A: Grau Universitari en Infermeria, diplomat/da universitari/ària en Infermeria o titulacions equivalents.
 • CUIDADOR/A. Tècnic/a de Cures Auxiliars d'Infermeria, tècnic/a d'Atenció a persones en situació de dependència o titulacions equivalents.
 • CUINER o CUINERA: Cicle mitjà cuina i gastronomia, o si no s'està en possessió d'aquest títol, es podran presentar les i els candidats que posseïsquen Graduat en E.S.O o Graduat Escolar i experiència professional acreditada com a cuiner o cuinera per un període mínim d'un any per a col·lectivitats (menjadors col·lectius: hotels, residències, col·legis, hospitals, etc.), o bé Formació Professional de primer grau o equivalent i experiència professional acreditada com a cuiner o cuinera per un període mínim d'un any per a col·lectivitats (menjadors col·lectius: hotels, residències, col·legis, hospitals, etc.).

3. Podran participar en les presents borses de treball de temporal aquelles persones que, estant en possessió dels títols i certificats establits en l'anterior apartat, reunisquen els requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. Així mateix, es podran presentar aspirants amb nacionalitat diferent de l'esmentada adés, i únicament serà necessari complir els requisits establits en la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball oferit haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència, en el moment de la contractació.

b) Tenir complits setze anys, i no excedir l'edat de jubilació forçosa. Als efectes de regular les condicions de contractació dels menors d'edat: entre 16 i 17 anys caldrà ajustar-se al que disposa la normativa legal respecte al treball a torns i nocturn.

c) No patir malaltia ni estar afectat o afectada per limitació física, psíquica i/o sensorial que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions i/o tasques pròpies del lloc a exercir.

Per a poder incloure's en la borsa i acreditar l'extrem esmentat, s'aportarà declaració responsable de la persona aspirant arreplegada a través de l'annex III, on se'n farà constància.

A la incorporació al lloc, el Servei de Vigilància de la Salut de l'IVASS emetrà l'informe d'aptitud per al desenvolupament de les funcions del lloc, i en cas que no siga apte, se l'exclourà de la borsa de treball.

d) No haver sigut separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

e) No haver-li sigut imposada sanció disciplinària en qualsevol administració pública o, en cas contrari, no haver sigut cancel·lada del seu full de serveis o tenir dret a la seua cancel·lació.

f) No estar sotmès a expedient disciplinari ni procés penal en curs. No obstant això, en cas contrari podrà sol·licitar-se la inclusió en la borsa; quedant la inclusió condicionada a la resolució que pose fi a l'expedient o procés.

En relació als apartats d, e, i f d'aquest article, tots els sol·licitants hauran d'omplir la declaració responsable, annex III.

g) Haver obtingut almenys 1 punt segons el que disposa el barem de mèrits establit en les presents bases.

4. Aquests requisits hauran de posseir-se el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se durant la permanència en les borses.

5. Els candidats a la borsa de treball temporal que no acrediten serveis prestats en l'entitat hauran de superar un test psicotècnic, amb caràcter previ a la incorporació en borsa.

6. Si en qualsevol moment posterior a l'aprovació de la llista de persones admeses i excloses, inclús una vegada haja finalitzat el procés selectiu, s'advertira inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació aportada per la persona interessada, aquesta es considerarà defecte irreparable i es resoldrà amb la seua exclusió en el procediment.

7. Durant l'exercici temporal del lloc no podrà compatibilitzar-se l'exercici d'aquesta amb un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat, excepte els supòsits excepcionals que amb l'autorització prèvia preveuen les disposicions vigents en matèria d'incompatibilitats.

8. En el moment es realitze el contracte haurà d'acreditar que compleix tots els requisits exigits per a ocupar el lloc.

9. El personal estarà subjecte al període de prova establit en el vigent conveni col·lectiu d'aplicació. La falta de superació aquest, suposarà l'exclusió de la borsa d'aqueixa categoria.

Sisè. Inclusió en borsa del personal a temps complet en lloc vacant sense reserva:

El personal temporal que ocupa un lloc vacant de la Relació de Llocs de treball d'IVASS a temps complet sense reserva de titular, no serà necessària la seua inscripció en la present convocatòria en la mateixa categoria que ocupa.

Únicament es procedirà a la inclusió en borsa d'aquest personal, en ocasió del seu cessament, entenent aquest com a cessament no voluntari, i amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada en el termini de deu dies a comptar de la seua data.

Quan es produïsca el cessament, després de la sol·licitud d'inscripció i entrega de documentació, es procedirà a la revisió dels requisits, i baremació, i la seua activació en borsa, es produirà per acord de la comissió, per ordre de puntuació, en el termini màxim d'un mes a comptar de la presentació de la seua instància.

Setè.- Període de vigència de les borses de substitució:

Amb caràcter general el període de vigència de les borses de treball temporal tindrà un període màxim de vigència de tres anys, comptats a partir de l'endemà al de publicació de la relació definitiva de persones admeses.

Si al terme del període esmentat no s'haguera constituït una nova borsa que substituïsca l'anterior, la vigència d'aquesta es prorrogarà de manera automàtic, sense necessitat de cap acte exprés, fins que quede constituïda la nova, prèvia la corresponent convocatòria.

No obstant això, podrà convocar-se nova borsa abans que transcórrega el període de vigència de l'anterior prèvia informació a la Comissió de Seguiment.

En tot cas, es constituiran noves borses de treball temporal, després de la finalització dels procediments de selecció convocats en execució de les ofertes públiques d'ocupació de l'entitat de les categories corresponents, respecte a aquells i aquelles participants que hagen superat almenys un exercici de la fase d'oposició.

Vuitè. Termini de presentació de sol·licituds i documents a presentar per a inscriure's en les borses:

1. Les sol·licituds per a la inscripció de candidats i candidates en les categories convocades es presentaran únicament a través de la pàgina bolsaempleoivass.es en el termini de vint dies, comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les persones interessades a formar part de la present borsa hauran d'omplir en la pàgina bolsaempleoivass.es la documentació següent:

 1. Annex I: Sol·licitud d'inscripció.
 2. Annex II: Full d'autobaremació omplit. Cada persona interessada haurà de puntuar-se mitjançant el full d'autobaremació de conformitat al barem establit en l'article 14 de la present resolució, constituint l'autobarem declaració responsable de les dades omplides.
 3. Annex III: declaració responsable de la aptitud mèdica (article 5.3.c), Declaració responsable de no estar incurs en expedient (article 5.3.d, e i f), i declaració responsable de veracitat de la documentació aportada.

3. Així mateix, hauran d'aportar, en format pdf., jpg. o png., la documentació següent en la pàgina bolsaempleoivass.es :

 1. Fotocòpia de DNI/ NIE o passaport
 2. Documentació acreditativa de la titulació requerida per a l'exercici del lloc.
 3. Documentació acreditativa dels mèrits que desitgen fer valdre, d'acord amb el barem establit en l'article 14 de la present resolució referit al barem de mèrits, així com vida laboral, contractes laborals, i certificat de temps treballat.
 4. Documentació acreditativa de la discapacitat: La discapacitat s'acreditarà mitjançant certificat complet expedit per l'òrgan competent de la conselleria competent en matèria de diversitat funcional o òrgan equivalent d'una altra comunitat autònoma. Sense perjuí de l'informe d'aptitud que emeta el Servei de Vigilància de la Salut de l'IVASS, haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud, certificat de capacitats als efectes de demanda d'ocupació, i certificat de compatibilitat laboral emesos pel Centre d'Avaluació de persones amb diversitat funcional.

4. Els annexos inclosos en l'apartat 2 del present article, una vegada remesos a través de la pàgina bolsaempleoivass.es, s'hauran d'imprimir i presentar degudament signats en els següents registres:

IVASS Elx Alacant. Carrer Emilio Hernández Selva, no117. Elx. Alacant.03206.
IVASS València. Avinguda del Port, no108. València.46023.
IVASS Castelló. Calle Tenerias, no43.Baix. Castellon.12003

Oficines Prop Alacant:
 - Alacant - C. Churruca, 29- 03003
 - Alacant-Rambla de Méndez Núñez, 41, - 03001
 - Benidorm - Foietes - Colònia de Madrid, Av. Beniardà, 61- 03500
 - Elx - Pl de la Mercé, 5-03202.
 - Elda - Pl. Constitució 1. 03600
 - Orihuela - C. López Pozas, s/n- 03300
 - Torrevieja - C. Germans Bazán, 6, Baix -03181

Oficines Prop Castelló:
 - Germans Bou - Castelló - Av. Germans Bou, 47 -12003.
 - Carrer Major núm. 76 – Castelló- 12001
 - Avinguda del Mar - Castelló - Av. del Mar, 16 -12003
 - Vila-real - C. Josep Ramón Batalla, 38 -12540
 - Vinaròs - Plaza de Jovellar, 2-12500
 - Segorbe - Plaza de l'Almudín, 1 -12400

Oficines Prop València:
 - Gregorio Gea I - València - C. Gregorio Gea, 27 %o2013 46009
 - Gregorio Gea II - València - C. Gregorio Gea, 14 . 46009
 - CENTRE - València - Av. Baron de Càrcer, 36, 46001
 - Alzira - Pl. Casassus, 1 %o2013 46600
 - Ontinyent - C/ Mayans, 19 %o2013 46870
 - Port Sagunt - Pl. Ramón de la Sota, s/n (Edifici Rotonda) %o2013 46520
 - Requena - Pl. Consistorial, 2 %o2013 46340
 - Safor (Gandía) Av. República Argentina, 28 %o2013 46700
 - Sagunt - Camí ral, 65-67 %o2013 46500
 - Xàtiva - Albereda de Jaume I, 35, 32 - Xàtiva, 46800
 - Ciutat Administrativa 9 d'octubre-C/ Castán Tobeñas, 77. Torre 1 i 4.

També es podran presentar les annexos en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els terminis per a presentar aquesta documentació seran per a les categories de CUIDADOR o CUIDADORA del 2 de maig de 2017 al 15 de maig de 2017.

Els terminis per a presentar aquesta documentació seran per a la resta de categories convocades del 16 de maig de 2017 al 29 de maig de 2017.

5. La documentació presentada via telematica (apartat 3 del present article) acreditativa de la titulació, i/o mèrits, etc.. haurà de ser fidel reflectisc de l'original, la declaració responsable acreditativa de la qual haurà de firmar-se en l'Annex III, sense perjuí que la justificació acreditativa d'aquest requisit puguen ser requerits en qualsevol moment per l'entitat, abans o durant la contractació.

6. Les persones interessades hauran de facilitar obligatòriament en la sol·licitud, telèfon mòbil, adreça i correu electrònic, als efectes de realitzar les comunicacions oportunes. Serà opcional, incloure telèfon fix, o un segon número de telèfon mòbil.

La informació haurà d'incloure's en la sol·licitud d'inscripció a la present borsa de treball temporal.

7. Els models de sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació a la qual es refereixen els punts precedents s'acompanyen com annex I i II a la present resolució.

Els mèrits que no s'acrediten del mode establit en la present resolució no seran valorats. Els mèrits acreditats hauran d'haver sigut obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'inscripció en la borsa. Tota aquella documentació o sol·licitud aportada fora de termini, no es baremarà.

8. La consignació de dades falses, o la falsedat de la documentació aportada comportarà l'exclusió de la borsa corresponent, sense perjuí de les mesures legals oportunes corresponents.

En el cas del full d'autobaremació, comportarà l'exclusió de la borsa, en el cas de comprovar-se que les dades consignades en aquella, no podent interpretar-se d'una altra forma, són manifestament falses.

9. En el cas que un mateix candidat/a opte a la seua inclusió en més d'una categoria de la Borsa de treball temporal, haurà d'aportar una sol·licitud per cada una de les categories així com còpia de la documentació en totes i cada una de les sol·licituds.

Novè. Admissió de sol·licitants i baremació de mèrits:

1. La Comissió de Seguiment examinarà les sol·licituds que s'hagen presentat, comprovarà si els requisits exigits i mèrits al·legats han sigut justificats degudament i, finalment, atribuirà la puntuació que a cada sol·licitant corresponga, conformement al barem que siga aplicable procedint a l'ordenació del personal en la borsa d'acord amb la puntuació obtinguda

En el cas que el nombre de sol·licituds que es presente siga molt nombrós en relació als llocs que es preveja cobrir, la Comissió de Seguiment, podrà establir, de forma motivada, el nombre total de persones que hagen d'integrar la borsa, per la qual cosa podrà adoptar el criteri de no baremar als aspirants que no superen la puntuació mínima que es determine, segons l'autobaremo presentat. La resta de sol·licituds seran examinades només si es considera necessari per la Comissió a tenor d'una possible extinció i/o ampliació de la Borsa.

2. Aquesta Comissió, finalitzat el tràmit anterior, formularà seguidament proposada amb la relació de sol·licitants a admetre i, si escau, a excloure. En el primer supòsit s'indicarà la puntuació obtinguda, i en cas de proposta d'exclusió, s'indicarà el motiu.

3. A la vista de l'anterior proposta i sense perjudici d'efectuar les modificacions que en dret estime procedents, el Director General dictarà resolució aprovant provisionalment la relació de persones admeses i excloses, expressant la puntuació total o el motiu d'exclusió i concedint un termini de deu dies, a partir del següent al de la seua publicació en la pàgina bolsaempleoivass.es, així com perquè les persones interessades puguen al·legar el que estimen convenient al seu dret i, si escau, esmenar o completar la seua sol·licitud o documentació, aportant les proves pertinents.

4. Examinades les al·legacions i proves aportades, la referida Comissió formularà proposta al Director General, que dictarà resolució, que es publicarà en la pàgina bolsaempleoivass.es, aprovant amb caràcter definitiu la relació de persones admeses, amb expressió de la seua puntuació, i la relació de persones excloses, si les hi hagués, amb indicació del motiu.

5. La resolució al fet que es refereix el paràgraf anterior es dictarà i publicarà dins del termini de sis mesos a explicar des de l'endemà al de publicació de la convocatòria de la borsa corresponent.

6. Per a tots els terminis al fet que es fa referència en la present resolució, s'estableix com a dies hàbils de dilluns a divendres, excepte aquells que per calendari siguen festius.

Deu. Selecció d'aspirants:

Per a l'exercici temporal d'un lloc de treball se seleccionarà, entre les persones que formen part de la borsa de què es tracte, a qui corresponga per ordre de preferència, segons la puntuació obtinguda, segons el règim de funcionament establit en l'article onze de les presents borses.

Onze. Règim de funcionament de les borses:

1. Sense perjuí dels tràmits administratius i pressupostaris que, si és el cas, escaiga, el centre que requerisca la provisió temporal d'un lloc de treball que reunisca les característiques que es determinen en la present resolució, mitjançant la borsa corresponent, ho sol·licitarà al director general indicant el nombre, denominació i característiques del lloc a proveir, la causa que motiva la necessitat i la durada que raonablement es preveja a l'exercici provisional esmentat, adjuntant l'informe justificatiu de l'òrgan de què depèn el lloc.

2. A la vista de la petició esmentada, s'iniciarà el procediment pertinent i, una vegada seleccionada la persona, se li notificarà per un dels mitjans establits en l'apartat 4 del present article, la destinació provisional a què se l'adscriurà, concedint-li un termini no inferior a vint-i-quatre hores perquè accepte la destinació oferida, sempre que l'inici del contracte estiga previst en un termini superior de temps. En el cas que siga inferior a 24h, el període de temps des de l'oferta fins a la data d'inici del contracte, se seguirà l'ordre de llista per a oferir els contractes, sense constar penalització per la renúncia a aquell. Es farà constar el sistema de comunicació empleat per a contactar amb la persona interessada.

3. Les contractacions es realitzaran seguint el lloc que ocupe en la borsa de treball de la categoria sol·licitada, respectant l'ordre cronològic de les sol·licituds de cobertura dels llocs pels centres de treball.

En cas d'acceptar el contracte, suposarà el seu pas automàtic a la situació d'ACTIU (A), segons es defineix en l'article dotze.

Transcorregut l'indicat termini sense que haja sigut possible la comunicació amb la persona interessada per un dels mitjans indicats, s'entendrà que passa a la situació de NO DISPONIBLE PROVISIONALMENT (NDP) indicat en l'article dotze.

Transcorregut el termini concedit per a l'acceptació del lloc oferit sense que la persona interessada haja comparegut al centre a prestar serveis, no haja acceptat el lloc sense concórrer els supòsits de justificació, o bé haja rebutjat expressament o tàcitament la destinació, passarà a la situació de NO DISPONIBLE PER PENALITZACIÓ (NDPE), indicat en l'article dotze, i seran penalitzats amb un mes d'exclusió en aquesta i en totes les borses on estiga inscrit.

El mateix efecte produirà quan els qui, ocupant una substitució, rebutgen de continuar exercint-la.

Els qui rebutgen dues vegades una oferta de substitució, tant amb caràcter previ com a posterior a la contractació, seran penalitzats amb l'exclusió de la borsa per un període de dos mesos en la borsa d'aqueixa categoria i en totes les borses on es trobe inscrit o inscrita.

El mateix efecte produirà quan els qui, ocupant una substitució, rebutgen continuar exercint-la.

Aquelles persones que rebutgen tres vegades una substitució tant amb caràcter previ com a posterior, seran eliminades definitivament d'aqueixa borsa i seran penalitzades amb tres mesos d'exclusió en la resta de les borses.

El mateix efecte produirà quan els qui, ocupant una substitució, rebutgen continuar exercint-la.

Finalment, per tant, el lloc s'oferirà a qui per torn li corresponga, que estarà en la borsa amb la situació de disponible (D) amb les mateixes formalitats ja indicades.

4. Les notificacions a les persones interessades es realitzaran utilitzant els mitjans adequats, en funció de la urgència de la provisió temporal, i s'entendran com a vàlids els sistemes a través de telèfon, carta, missatge SMS, o correu electrònic facilitats, amb les garanties suficients per a i es dirigiran als respectius domicilis, telèfons, correus que hagen designat a aquests efectes. De manera preferent s'utilitzarà telèfon mòbil, i correu electrònic en cas que no siga possible contactar per telèfon amb el persona interessada.

5. En el moment que es produïsca un canvi en les dades de contacte inscrites en la borsa de treball, serà responsabilitat del candidat comunicar a la Comissió de seguiment, qualsevol variació de les dades aportades en la sol·licitud. En cas de no efectuar-ho, s'entendran com a vàlides les notificacions efectuades amb les dades facilitades en la sol·licitud.

6. No obstant el que disposa el número anterior, no es perdrà l'ordre de precedència en la borsa ni es penalitzarà quan la persona interessada al·legue per escrit causa justificada o de força major per a la seua incompareixença o rebuig establides en l'article onze, quedant en situació de NO DISPONIBLE PER CAUSES JUSTIFICADES (NDJ).

7. En cas de contractacions urgents en què es comunica amb menys de 24 h el termini per a iniciar la contractació laboral temporal, no es farà la penalització en la borsa en cas de rebuig del contracte.

8. Mentres s'estiga realitzant una substitució, no es podrà optar a una altra de superior o la mateixa categoria, exceptuant el cas d'estar realitzant una substitució a temps parcial, i en aquest cas se li haurà d'oferir la substitució a temps complet, únicament per al cas de contractes de durada que, anteriorment a la seua cobertura, quede acreditada la durada mínima de quatre mesos, sense reserva del lloc, tenint en compte l'ordre de puntuació de la borsa.

9. La cobertura de places de temps complet vacants, s'oferirà amb caràcter previ, al personal fix que ho sol·licite per ordre d'antiguitat, i si no hi ha candidats o candidates, s'oferirà a la borsa de millora.

Amb posterioritat, s'oferirà al personal que ocupa una plaça vacant a temps parcial per ordre de puntuació en la borsa, i sense reserva de lloc de treball.

Finalment s'oferirà a la borsa de substitució seguint la seua puntuació.

Respecte al personal que ocupa una plaça vacant a temps parcial, s'inclourà també el personal que estiguera realitzant una contractació a temps complet en els centres Torrefiel, Carlet, Cullera, i tenen suspès el seu contracte vacant a temps parcial, amb reserva de lloc.

10. Finalitzada la vigència del contracte temporal, la persona es reintegrarà a la borsa de treball que li corresponga, en el lloc immediat següent a l'últim en ordre de puntuació que existisca el dia del cessament. En cas de produir-se dues o més cessaments el mateix dia, l'ordre de reincorporació respectarà la major puntuació de les persones interessades.

Dotze.- Situacions en les borses de treball:

Els integrants de les distintes categories de les borses de treball que es constitueixen, podran estar en qualsevol de les situacions següents:

1. Actiu (A):

Quan el sol·licitant es trobe vinculat a IVASS mitjançant qualsevol contracte temporal.

2. Disponible (D):

Quan el sol·licitant es trobe a l'espera de rebre qualsevol contracte temporal.

3. No Disponible Voluntari (NDV):

Les persones sol·licitants incloses en les distintes categories de les borses de treball podran sol·licitar el seu pas a la situació de no disponible voluntari, d'una o diverses de les categories de les borses, a petició pròpia presentada amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la situació esmentada. La durada mínima d'aquesta situació serà d'un mes, transcorregut el qual podran sol·licitar la seua reactivació en qualsevol moment, reactivació que tindrà efectes a partir dels 30 dies de la seua presentació.

4. No disponible provisionalment (NDP):

Aquesta situació, que es declararà d'ofici, es produirà quan la persona interessada seleccionada no haja contestat a la comunicació, efectuada per un dels mitjans establits, en el termini de 24 hores des d'aquella.

En el termini dels cinc dies següents a la comunicació no resposta, la persona interessada haurà de posar-se en contacte amb l'entitat, i justificar la falta de resposta, i en cas de no estar justificada, es passarà a la situació de no disponible per penalització que escaiga, en funció de les anteriors renúncies que hi consten.

5. No disponible per penalització (NDPE):

Aquelles persones que, després d'haver sigut avisades d'un contracte, amb constància de la seua recepció per la persona interessada, no comparega en el termini concedit per a formalitzar-lo, o hi renuncie sense concórrer cap de les causes justificatives, per a la primera renúncia romandrà un mes exclosa en aquesta i en totes les borses on aquest inscrita; per a la segona renúncia comportarà la penalització amb dos mesos d'exclusió en aquesta i en la resta de les borses on aquest inscrita; i per a la tercera renúncia comportarà l'exclusió definitiva d'aquesta borsa i penalitzades amb tres mesos d'exclusió en la resta de les borses.

Quan es produïsca tal situació, es comunicarà per escrit a la persona interessada, a fi que al·legue el que crega oportú en defensa dels seus interessos, advertint-la que de no justificar documentalment i fefaentment els motius pels quals no ha formalitzat el contracte, en el termini de deu dies hàbils des de la recepció de la notificació, aquesta passarà a ser definitiva i inamovible fins a finalitzar els terminis establits en el paràgraf anterior.

Idèntic règim serà aplicable al personal que renuncie a continuar prestant serveis en virtut d'un contracte ja formalitzat.

En aquesta situació no se li podrà oferir cap contracte, excepte situacions excepcionals en què s'esgoten íntegrament els llistats. Per a aquest supòsit, el temps mínim de permanència en la situació de no disponible per penalització serà d'un mes.

6. No disponible per causes justificades (NDCJ):

Es trobaran en aquesta situació els/les candidats/es en supòsits de permís per maternitat, paternitat i adopció, el compliment d'un deure públic inexcusable, causes de força major i lactància. En cas de risc durant l'embaràs i la resta de supòsits previstos en la Llei 39/1999, de 5 de novembre, de conciliació de la vida familiar i laboral.

Igualment, es consideraran justificades les renúncies a contractes en els casos d'incapacitat laboral per malaltia.

Per a comunicar l'extinció de la causa justificativa, el candidat o la candidata haurà de comunicar-ho a la Comissió de Seguiment i passarà a la situació de disponible als 7 dies de la comunicació esmentada.

Tretze. Baixa automàtica, exclusió renúncies, canvi d'ordre i suspensió en la categoria de la borsa.

1. Es produirà la baixa automàtica i exclusió en la corresponent borsa de treball en els supòsits següents:

a) La falta d'acceptació del contracte per causa injustificada després de la penalització de la tercera renúncia, segons allò que s'ha regulat en el funcionament de les borses de treball temporal.

b) La falta de presentació injustificada de la documentació requerida per a la formalització del contracte.

c) La no-superació del període de prova de la categoria.

d) Informe desfavorable emès pel/per la responsable del centre, fundat en l'avaluació negativa de l'exercici en el contracte immediatament anterior.

L'informe esmentat haurà de ser presentat a la Comissió de Seguiment de les borses de Treball, que traslladarà a la persona interessada i se li concedirà un termini d'al·legacions de cinc dies.

A la vista de tot això, es decidirà per l'entitat la mesura a adoptar segons els fets, que serà comunicada a la persona interessada.

Podrà adoptar-se, en funció dels fets, l'exclusió de la borsa en la categoria corresponent o bé l'exclusió de treballar en el servei on s'haja produït l'incident.

e) La falta d'aptitud per al treball dictaminada pel Servei de Vigilància de la Salut d'IVASS durant el període de vigència de les borses. La falta d'aptitud esmentada es comunicarà a la Comissió de borses i de Salut, i es remetrà escrit d'exclusió a la persona interessada.

f) Per compliment de l'edat ordinària per a la seua jubilació, sempre que el treballador/a afectat/da tinga cobert el període mínim de cotització i que complisca els altres requisits exigits per la legislació de Seguretat Social per a tenir dret a la pensió de jubilació, en la seua modalitat contributiva.

g) Per falsedat ja siga falta inicial o sobrevinguda d'algun dels requisits exigits o de les circumstàncies al·legades per a la seua inclusió i permanència en la borsa.

h) Per no sol·licitar l'activació en la borsa, quan escaiga.

i) Per sanció disciplinària molt greu consistent en acomiadament, separació definitiva del servei o inhabilitació per a prestar serveis en l'esmentada categoria.

2. Es considerarà renúncia justificada al lloc de treball que se li oferta sense decaure en l'ordre de la corresponent borsa, les causes següents:

a) La Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, accident no laboral, accident de treball i de malaltia professional, risc d'embaràs, maternitat o lactància, durant el temps que dure aquesta. Per a això, s'aportarà el justificant mèdic acreditatiu l'endemà immediatament hàbil.

b) La renúncia a un contracte en què haja que incorporar-se en el mateix dia en què s'oferta. En aquest cas no se li'n podrà oferir cap altre fins el següent dia hàbil.

c) Per força major en la seua incompareixença, o compliment d'un deure inexcusable, justificant l'extrem esmentat, que serà valorat per la Comissió de Seguiment, als efectes de considerar-se com a renúncia justificada.

Finalitzades les causes de renúncia justificades en els apartats anteriors, haurà de presentar sol·licitud escrita d'activació en borsa en el termini màxim de set dies des de la seua finalització, dirigida a la Comissió de Seguiment.

L'activació produirà efectes transcorreguts set dies des de l'endemà de la presentació.

3. Regirà el canvi d'ordre i alteració de la puntuació de la borsa de treball en els supòsits següents:

a) Les persones amb contracte laboral temporal que mitjançant successius contractes no aconsegueixen el període mínim de 365 dies treballats, no causaran baixa ni veuran alterat el seu ordre en la borsa corresponent fins que no ha transcorregut el període esmentat, sempre que no hagen sigut penalitzades, sancionades o excloses per altres causes. Transcorregut aquell període passaran a l'últim lloc de la llista.

b) El personal que estiguera ocupant un lloc de treball a temps parcial, no perdrà la seua activació en Borsa de Treball, seguint en el mateix lloc per puntuació.

4. La incoació d'un expedient disciplinari i/o procés penal comportara que no podrà oferir-se contractació durant la tramitació de l'expedient o procés penal. L'eventual obtenció de contractació queda condicionada a la resolució que pose fi a l'expedient o procés.

Catorze. Barem de mèrits:

Per a l'assignació de puntuació en la fase de baremació, es tindran en compte els mèrits següents:

1. Temps treballat:

La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat serà de 70 punts.

 a) Per cada mes de treball en IVASS, en la mateixa categoria en què se sol·licita ocupació temporal: 0,30 punts.
 b) Per cada mes de treball en IVASS, en distinta categoria d'aquella que se sol·licita: 0,15 punts.
 c) Per cada mes de treball en altres entitats públiques i en entitats privades del sector de la discapacitat intel·lectual en la mateixa categoria en què se sol·licita ocupació temporal (excepte per a la categoria de cuiner que podrà ser en qualsevol entitat privada): 0,10 punts.

Es puntuarà com a temps treballat el període d'excedència per atenció de familiars.

Per a justificar el temps treballat, en IVASS s'haurà d'aportar un Certificat de Vida Laboral original (que expedeix la Tresoreria de la Seguretat Social).

Per a justificar el temps treballat en entitats públiques i privades s'haurà d'aportar un Certificat de Vida Laboral original (que expedeix la Tresoreria de la Seguretat Social), i un Certificat de temps de treballat on conste categoria, i temps treballat. Per a saber si el temps treball té o no relació amb el lloc de treball, s'haurà d'aportar una còpia dels contractes i certificat d'empresa amb descripció de les funcions desenrotllades. El temps treballat es computarà fins al 31-12-2016.

2. Valencià:

Fins a un màxim de 4 punts, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat emès o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent:

 Oral: 1 punts
 Elemental: 2 punts
 Mitjà: 3 punts
 Superior: 4 punts

Els punts per l'acreditació de coneixements de valencià no són acumulatius.

3. Diversitat funcional:

 -Quan el grau de diversitat funcional siga igual o superior al 33 per cent: 2,50 punts.
 -Quan el grau de diversitat funcional siga igual o superior al 65 per cent: 5,00 punts.

La discapacitat s'acreditarà mitjançant certificat complet expedit per l'òrgan competent de la Conselleria competent en matèria de diversitat funcional o òrgan equivalent d'una altra comunitat autònoma, Resolució de l'Institut Nacional de Seguretat Social reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o Resolució del Ministeri d'Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al Servei.

Sense perjudici de l'informe d'aptitud que emeta el Servei de Vigilància de la Salut de l'IVASS, haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud certificat de capacitats a l'efecte de demanda d'ocupació, i certificat de compatibilitat laboral emesos pel Centre d'Avaluació de persones amb diversitat funcional.

4. Quan l'aplicació del barem produïsca empats, aquests es dirimiran per la millor puntuació que s'obtinga seguint l'ordre preferent de cada apartat, segons la numeració de menor a major que tenen assignada. Si així i tot persistira l'empat, se seguirà l'ordre per la data d'entrada i ordre del registre de la sol·licitud d'inscripció a la borsa.

Quinzè. La Comissió de Seguiment de les borses de Treball Temporal:

1. La Comissió de Seguiment de les borses de Treball Temporal estarà formada de forma paritària per representants d'IVASS i de les organitzacions sindicals integrants de la mesa de negociació d'IVASS en proporció a la seua representativitat.

La Comissió tindrà caràcter d'òrgan de seguiment de la constitució i funcionament de les borses, així com de fòrum tècnic de participació sindical en les qüestions a elles relatives, sense perjuí de les competències atribuïdes legalment als fòrums de negociació col·lectiva.

 2. Correspondrà a la Comissió de Seguiment el següent:
 2.1. Comprovar i avaluar els mèrits de les i els aspirants en els processos de constitució de les borses.
 2.2. Elevar proposta dels llistats ordenats provisionals i definitius d'integrants de les borses de candidats i candidates al director general d'IVASS.
 2.3. Conèixer periòdicament, (establint en principi el termini d'1 mes), de l'estat de les borses i els llocs adjudicats, que inclourà categoria, data d'inici i cessament de cada contracte, així com les modificacions que s'hi produïsquen.
 I sempre que siga requerida la convocatòria de la Comissió per alguna de les parts.
 2.4. Debatre a nivell tècnic, així com preparar la redacció de possibles acords, en aquelles qüestions relatives a borses.
 2.5. Informar la resolució de les reclamacions que es formulen en aquesta matèria, els assumptes en què reglamentàriament ha de ser sentida, així com sobre qualsevol qüestió relacionada amb la seua comesa, a proposta de l'IVASS o de les organitzacions sindicals representades en la Comissió.
 2.6. Mitjançar, amb caràcter obligatori i no vinculant, en un termini no superior a 10 dies, entre l'IVASS i les organitzacions sindicals representades en la Comissió, amb anterioritat a la iniciació de qualsevol procediment judicial per qüestions relacionades amb la seua comesa.
 2.7. Proposar les mesures que crega oportunes per a la formació i gestió de les borses, criteris d'exclusió, fixació de l'àmbit, així com la creació de comissions de seguiment específiques per a borses determinades.

3. Per a complir amb la seua comesa, la Comissió podrà demanar i obtenir la informació pertinent de l'IVASS.

4. L'IVASS nomenarà directament a les i els integrants de la Comissió que han d'actuar en representació de l'empresa i, a proposta de les respectives organitzacions sindicals, les persones representants que han d'actuar en nom d'aquelles, tots elles amb els seus suplents, designant d'entre els primers els qui han d'exercir les funcions de Presidència i Secretaria.

5. Als efectes de la vàlida constitució de la Comissió, així com de l'adopció d'acords en aquells assumptes que requerisquen la majoria de vots, i siga quin siga el nombre de membres que actuen en representació de l'IVASS, aquesta disposarà d'un nombre de vots igual a què resulte de sumar els de les organitzacions sindicals, i el president exercirà el vot diriment en cas d'empat.

6. Correspon al president o presidenta de la Comissió la facultat de convocar reunions i fixar l'ordre del dia, per pròpia decisió o a proposta de qualsevol dels seus membres en termini de 7 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Setze . Efectes de la constitució de les borses:

Les borses de treball convocades han sigut negociades en CIVE de conformitat a l'article 4 del II Conveni Col·lectiu per al personal al servei del CONVASER-València.

La constitució de nova borsa produirà l'extinció de la precedent del mateix àmbit i la mateixa categoria.

Així mateix, amb la present convocatòria es produirà l'extinció de la borsa que es va crear de manera excepcional, per a cobrir els llocs en els centres de Torrefiel, Carlet i Cullera, de les categories que es convoquen.

Així mateix, quan no siga possible cobrir un lloc mitjançant borsa de substitució, per esgotament d'aquesta, per inexistència d'una borsa per a la categoria esmentada, o quan l'exercici d'algun lloc requerisca una idoneïtat adequada quant a l'especialitat de les seues funcions, amb caràcter excepcional i quan siga urgent la necessitat, s'ajustarà al procediment abreujat de provisió de llocs establit en l'entitat per als casos citats, i en cas de no estar determinat, s'acordarà amb la Comissió de Seguiment de les borses de treball, de conformitat a la normativa que siga aplicable.

Dèsset.- borses preexistents:

Les borses de treball existents el dia de publicació d'aquesta convocatòria seguiran en vigor fins que es constituïsquen les del respectiu àmbit i categoria/es que han de substituir-les.

Recursos:

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant els òrgans jurisdiccionals contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el DOGV, de conformitat amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa; i potestativament, podran interposar el recurs de reposició en el termini d'un mes davant el director general, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la referida Llei 39/2015.

València, 20 de març de 2017

El director general d'IVASS

Àngel Bonafé Osca

RESOLUCIÓN del 20 de marzo de 2017, del Director General del Instituto Valenciano de Atención Social- Sanitaria (IVASS), por la que se convocan las Bolsas de Empleo Temporal de las categorías de Cuidador/a, Enfermero/a y Cocinero/a del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS).

Las necesidades de recursos humanos en el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), requieren la constitución de Bolsas de empleo temporal.

El proceso que ha llevado a la aprobación de la presente convocatoria se ha realizado, previa negociación con los Sindicatos representativos, al amparo de lo dispuesto en el II Convenio Colectivo del personal laboral al servicio del Consorcio Valenciano de Servicios Sociales y en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y, en lo que es de aplicación, la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

La presente convocatoria ha sido autorizada por el Consejo de Dirección de la entidad en su sesión del pasado día 13 de marzo de 2017 de conformidad al articulo 6.g del Decreto 7/2013 de 4 de Enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto.

Por todo ello, en virtud de las competencias que se atribuyen al Director General del IVASS en el artículo 8 del citado Reglamento, procede a dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

Primero. Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto constituir bolsas de empleo temporal para el desempeño provisional de puestos de trabajo, mediante la contratación laboral temporal, según corresponda como se refiere el artículo 8 del II Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio del Consorcio Valenciano de Servicios Sociales así como regular el funcionamiento de las mismas.

La presente convocatoria tiene por objeto constituir bolsas de trabajo de empleo temporal para las categorías profesionales de Cuidador/a, Enfermero/a y Cocinero/a.

Segundo. Ámbito de Aplicación:

Es de aplicación a las bolsas de empleo temporal correspondientes a los puestos de trabajo de las categorías convocadas por IVASS, con exclusión de las bolsas de mejora de empleo.

Las citadas bolsas se constituirán conforme a los criterios y normas de funcionamiento que a continuación se exponen.

Tercero. Puestos a proveer mediante las bolsas de empleo temporal:

Se podrán proveer mediante las bolsas reguladas en las presentes bases las vacantes definitivas que no se puedan proveer con personal fijo o interino a tiempo parcial, los puestos temporalmente vacantes con derecho a reserva a favor de su titular y las sustituciones por cualquiera de las causas previstas legal o reglamentariamente, cuya provisión no se efectúe con arreglo a lo dispuesto en las bases que regulan la mejora de empleo como sistema de provisión temporal de puestos de trabajo.

Cuarto. Constitución de las bolsas:

1. Las bolsas que se convocan mediante esta resolución se constituirán atendiendo al principio de especialidad, según la categoría de los puestos a proveer. No obstante, por afinidad de funciones, podrán agruparse puestos de trabajo de diferentes características, siempre que tengan igual naturaleza laboral y pertenezcan al mismo grupo de titulación.

2. Las bolsas tendrán ámbito territorial autonómico. Constituyéndose ocho áreas específicas, pudiéndose realizar en la solicitud de participación en cualquiera de las áreas siguientes:

 Área 1: Castellón, La Valld’Uixó y Burriana.
 Area 2: Benicarló
 Area 3: Valencia, Burjassot, Rocafort, Aldaia,
 Area 4: Cheste, Manises,
 Área 5: Alzira, Cullera, Carlet,
 Area 6: Xativa.
 Área 7: Elche.
 Área 8: Paterna (CEE)

Si se incorpora un centro nuevo a la entidad se adscribirá automáticamente a la zona más próxima. Asimismo, en caso de cesar la actividad de alguno de los centros de la entidad se procederá automáticamente a excluir dicha localidad de la bolsa, a excepción de que haya otros centros en la misma.

3. Constituidas las bolsas, no podrá modificarse la opción territorial que se hizo constar en la solicitud de participación en el procedimiento.

No obstante a lo establecido en el párrafo anterior, en el caso de cambio de domicilio a más de 40 kilómetros del que consta en la solicitud de la bolsa, debidamente justificado, podrá solicitarse el cambio de área de la bolsa, con un máximo de una solicitud durante la vigencia de la bolsa, y que surtirá efectos al mes de haberse presentado la solicitud por escrito con justificante de todo ello.

Quinto. Requisitos para integrarse en la bolsa de empleo temporal:

1. Las bolsas de empleo temporal que se convocan estarán formadas por el personal que lo solicite y que reúnan los requisitos establecidos en esta Resolución.

2. Para participar en la convocatoria de bolsa de empleo temporal que mediante la presente Resolución se convoca, se requiere acreditar estar en posesión de las titulaciones académicas siguientes:

 • ENFERMERO o ENFERMERA: Titulo universitario oficial de grado en Enfermería, Diplomado/a Universitario/a en Enfermería o titulaciones equivalentes.
 • CUIDADOR o CUIDADORA. Técnico o Técnica de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico o técnica de Atención a personas en situación de dependencia o titulaciones equivalentes.
 • COCINERO o COCINERA: Ciclo medio cocina y gastronomía, o si no se está en posesión de este título, se podrán presentar las y los candidatos que posean Graduado en E.S.O o Graduado Escolar y experiencia profesional acreditada como cocinero o cocinera por un periodo mínimo de un año para colectividades (comedores colectivos: hoteles, residencias, colegios, hospitales, etc.), o bien Formación Profesional de primer grado o equivalente y experiencia profesional acreditada como cocinero o cocinera por un periodo mínimo de un año para colectividades (comedores colectivos: hoteles, residencias, colegios, hospitales, etc.).

3. Podrán participar en las presentes bolsas de empleo de temporal aquellas personas que, estando en posesión de los títulos y certificados establecidos en el anterior apartado, reúnan los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos estados a que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos en que esta se encuentra definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.

b) Tener cumplidos dieciséis años, y no exceder de la edad de jubilación forzosa. A los efectos de regular las condiciones de contratación de los menores de edad: entre 16 y 17 años se estará a lo dispuesto en la normativa legal respecto al trabajo a turnos y nocturno.

c) No sufrir enfermedad ni estar afectado o afectada por limitación física, psíquica y/o sensorial que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes funciones y/o tareas propias del puesto a desempeñar.

Para poder incluirse en la bolsa y acreditar dicho extremo, se aportará declaración responsable de la persona aspirante recogida a través del anexo III, donde hará constancia de ello.

A la incorporación al puesto, el Servicio de Vigilancia de la Salud del IVASS emitirá el informe de aptitud para el desarrollo de las funciones del puesto, y en caso de no ser apto, se procederá a excluir de la bolsa de trabajo.

d) No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

e) No haberle sido impuesta sanción disciplinaria en cualquier administración pública o, en caso contrario, no haber sido cancelada de su hoja de servicios o tener derecho a su cancelación.

f) No estar sometido a expediente disciplinario ni proceso penal en curso. No obstante, en caso contrario podrá solicitarse la inclusión en la bolsa; quedando dicha inclusión condicionada a la resolución que ponga fin al expediente o proceso.

En relación a los apartados d, e, y f de este artículo todos los solicitantes deberán cumplimentar la declaración responsable anexo III.

g) Haber obtenido al menos 1 punto según lo dispuesto en el baremo de méritos establecido en las presentes bases.

4. Estos requisitos deberán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse durante la permanencia en las bolsas.

5. Los candidatos a la bolsa de empleo temporal que no acrediten servicios prestados en la entidad deberán superar un test psicotécnico, con carácter previo a la incorporación en bolsa.

6. Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista de personas admitidas y excluidas, incluso una vez haya finalizado el proceso selectivo, se advirtiere inexactitud o falsedad en las solicitudes o en la documentación aportada por la persona interesada, esta se considerará defecto irreparable y se resolverá con su exclusión en el procedimiento.

7. Durante el desempeño temporal del puesto no podrá compatibilizarse el ejercicio de esta con un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado, salvo los supuestos excepcionales que previa autorización prevén las disposiciones vigentes en materia de incompatibilidades.

8. En el momento se realice el contrato deberá acreditar que cumple todos los requisitos exigidos para ocupar el puesto.

9. El personal estará sujeto al periodo de prueba establecido en el vigente convenio colectivo de aplicación. La falta de superación del mismo, supondrá la exclusión de la bolsa de esa categoría.

Sexto. Inclusión en bolsa del personal a tiempo completo en puesto vacante sin reserva.

El personal temporal que ocupa un puesto vacante de la Relación de Puestos de trabajo de IVASS a tiempo completo sin reserva de titular, no será necesaria su inscripción en la presente convocatoria en la misma categoría que ocupa.

Únicamente se procederá a la inclusión en bolsa de este personal, con ocasión de su cese, entendiendo éste como cese no voluntario, y previa solicitud de la persona interesada en el plazo de diez días a contar desde la fecha del mismo.

Cuando se produzca el cese, tras la solicitud de inscripción y entrega de documentación, se procederá a la revisión de los requisitos, y baremación, y su activación en bolsa, se producirá por acuerdo de la comisión, por orden de puntuación, en el plazo máximo de un mes a contar desde la presentación de su instancia.

Séptimo.- Periodo de vigencia de las bolsas de sustitución:

Con carácter general el periodo de vigencia de las bolsas de empleo temporal tendrá un periodo máximo de vigencia de tres años, contados a partir del día siguiente al de publicación de la relación definitiva de personas admitidas.

Si al término de dicho periodo no se hubiera constituido una nueva bolsa que sustituya a la anterior, la vigencia de ésta se prorrogará de modo automático, sin necesidad de acto expreso alguno, hasta que quede constituida la nueva, previa la correspondiente convocatoria.

Ello no obstante, podrá convocarse nueva bolsa antes de que transcurra el periodo de vigencia de la anterior previa información a la Comisión de Seguimiento.

En todo caso, se constituirán nuevas bolsas de empleo temporal, tras la finalización de los procedimientos de selección convocados en ejecución de las ofertas públicas de empleo de la entidad de las categorías correspondientes, respecto a aquellos y aquellas participantes que hayan superado al menos un ejercicio de la fase de oposición.

Octavo. Plazo de presentación de solicitudes y documentos a presentar para inscribirse en las bolsas:

1. Las solicitudes para la inscripción de candidatos y candidatas en las categorías convocadas se presentarán únicamente a través de la página bolsaempleoivass.es, en el plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Las personas interesadas en formar parte de la presente bolsa deberán cumplimentar en la página bolsaempleoivass.es la siguiente documentación:

 1. Anexo I: Solicitud de inscripción.
 2. Anexo II: Hoja de autobaremación cumplimentada. Cada persona interesada deberá puntuarse mediante la hoja de autobaremación de conformidad al baremo establecido en el artículo 14 de la presente resolución, constituyendo el autobaremo declaración responsable de los datos cumplimentados.
 3. Anexo III: declaración responsable de la aptitud médica (artículo 5.3.c), declaración responsable de no estar incurso en expediente (artículo 5.3.d, e y f), y declaración responsable de veracidad de la documentación aportada.

3. Asimismo, deberán aportar, en formato pdf., jpg. o png., la documentación siguiente en la página bolsaempleoivass.es:

 1. Fotocopia de DNI/ NIE o Pasaporte.
 2. Documentación acreditativa de la titulación requerida para el desempeño del puesto.
 3. Documentación acreditativa de los méritos que desean hacer valer de acuerdo con el baremo establecido en el artículo 14 de la presente resolución referido al baremo de méritos, así como vida laboral, contratos laborales, y certificado de tiempo trabajado.
 4. Documentación acreditativa de la discapacidad: La discapacidad se acreditará mediante certificado completo expedido por el órgano competente de la Conselleria competente en materia de diversidad funcional u órgano equivalente de otra comunidad autónoma. Sin perjuicio del informe de aptitud que emita el Servicio de Vigilancia de la Salud del IVASS, deberá acompañarse a la solicitud, certificado de capacidades a efectos de demanda de empleo, y certificado de compatibilidad laboral emitidos por el Centro de Evaluación de personas con diversidad funcional.

4. Los anexos incluidos en el apartado 2 del presente artículo, una vez remitidos a través de la página bolsaempleoivass.es , se deberán imprimir y presentar debidamente firmados en los siguientes registros:

IVASS Elche Alicante. Calle Emilio Hernández Selva, no117. Elche. Alicante.03206.
IVASS València. Avenida del Puerto, no108. Valencia.46023.
IVASS Castelló. Calle Tenerias, no43.Bajo. Castellón.12003.

Oficinas Prop Alicante:
 - Alicante - C. Churruca, 29 – 03003
 - Alicante - Rambla de Méndez Núñez, 41, - 03001
 - Benidorm - Foietes - Colonia de Madrid, Av. Beniardá, 61 – 03500
 - Elche - Pl de la Mercé, 5 – 03202
 - Elda - PL. Constitución 1. 03600
 - Orihuela - C. López Pozas, s/n – 03300
 - Torrevieja - C. Hermanos Bazán, 6, Bajo – 03181

Oficinas Prop Castellón:
 - Hermanos Bou - Castellón - Av. Hermanos Bou, 47 – 12003
 - Calle Mayor núm. 76 - Castellón – 12001
 - Avenida del Mar - Castellón - Av. del Mar, 16 – 12003
 - Vila-real - C. Josep Ramón Batalla, 38 – 12540
 - Vinaròs - Plaza de Jovellar, 2 – 12500
 - Segorbe - Plaza del Almudín, 1 – 12400

Oficinas Prop Valencia:
 - Gregorio Gea I - Valencia - C. Gregorio Gea, 27 – 46009
 - Gregorio Gea II - Valencia - C. Gregorio Gea, 14 . 46009
 - CENTRE - Valencia - Avda. Baron de Cárcer, 36, 46001
 - Alzira - Pl. Casassus, 1 – 46600
 - Ontinyent - C/ Mayans, 19 – 46870
 - Puerto Sagunto - Pl. Ramón de la Sota, s/n (Edificio Rotonda) – 46520
 - Requena - Pl. Consistorial, 2 – 46340
 - Safor (Gandía) Av. República Argentina, 28 – 46700
 - Sagunto - Camino Real, 65-67 – 46500
 - Xàtiva - Albereda de Jaume I, 35, 32 - Xàtiva, 46800
 - Ciudad Administrativa 9 de octubre-C/ Castán Tobeñas, 77. Torre 1 y 4.

También se podrán presentar los anexos en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Los plazos para presentar dicha documentación serán para las categorías de CUIDADOR o CUIDADORA del 2 de mayo de 2017 al 15 de mayo de 2017.

Los plazos para presentar dicha documentación serán para el resto de categorías convocadas del 16 de mayo de 2017 al 29 de mayo de 2017.

5. La documentación presentada vía telemática (apartado 3 del presente artículo) acreditativa de la titulación, y/o méritos, etc.. deberá ser fiel reflejo del original, cuya declaración responsable acreditativa deberá firmarse en el Anexo III, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito puedan ser requeridos en cualquier momento por la entidad, antes o durante la contratación.

6. Las personas interesadas deberán facilitar obligatoriamente en la solicitud, teléfono móvil, dirección y correo electrónico a efectos de realizar las comunicaciones oportunas. Será opcional, incluir teléfono fijo, o un segundo número de teléfono móvil.

Dicha información deberá incluirse en la solitud de inscripción a la presente bolsa de empleo temporal.

7. Los modelos de solicitud de inscripción y la hoja de autobaremación a la que se refieren los puntos precedentes se acompañan como anexo I y II a la presente resolución.

Los méritos que no se acrediten del modo establecido en la presente resolución no serán valorados. Los méritos acreditados deberán haber sido obtenidos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de inscripción en la bolsa. Toda aquella documentación o solicitud aportada fuera de plazo, no se baremará.

8. La consignación de datos falsos, o la falsedad de la documentación aportada conllevará la exclusión de la bolsa correspondiente, sin perjuicio de las medidas legales oportunas, correspondientes.

En el caso de la hoja de autobaremación, conllevará la exclusión de la bolsa, en el caso de comprobarse que los datos consignados en ella, no pudiendo interpretarse de otra forma, son manifiestamente falsos.

9. En el caso de que un mismo candidato o candidata opte a su inclusión en más de una categoría de la Bolsa de empleo temporal, deberá aportar una solicitud por cada una de las categorías así como copia de la documentación en todas y cada una de las solicitudes.

Noveno. Admisión de solicitantes y baremación de méritos:

1. La Comisión de Seguimiento examinará las solicitudes que se hayan presentado, comprobará si los requisitos exigidos y méritos alegados han sido justificados debidamente y, por último, atribuirá la puntuación que a cada solicitante corresponda, con arreglo al baremo que sea de aplicación procediendo a la ordenación del personal en la bolsa de acuerdo con la puntuación obtenida.

En el supuesto de que el número de solicitudes que se presente sea muy numeroso en relación a los puestos que se prevea cubrir, la Comisión de Seguimiento, podrá establecer, de forma motivada, el número total de personas que deban integrar la bolsa, por lo que podrá adoptar el criterio de no baremar a los aspirantes que no superen la puntuación mínima que se determine, según el autobaremo presentado. El resto de solicitudes serán examinadas sólo si se considera necesario por la Comisión a tenor de una posible extinción y/o ampliación de la Bolsa.

2. Dicha Comisión, finalizado el trámite anterior, formulará seguidamente propuesta con la relación de solicitantes a admitir y, en su caso, a excluir. En el primer supuesto se indicará la puntuación obtenida, y en caso de propuesta de exclusión, se indicará el motivo.

3. A la vista de la anterior propuesta y sin perjuicio de efectuar las modificaciones que en derecho estime procedentes, el Director General dictará resolución aprobando provisionalmente la relación de personas admitidas y excluidas, expresando la puntuación total o el motivo de exclusión y concediendo un plazo de diez días, a partir del siguiente al de su publicación en la página bolsaempleoivass.es, así como para que las personas interesadas puedan alegar lo que estimen conveniente a su derecho y, en su caso, subsanar o completar su solicitud o documentación, aportando las pruebas pertinentes.

4. Examinadas las alegaciones y pruebas aportadas, la referida Comisión formulará propuesta al Director General, que dictará resolución, que se publicará en la página bolsaempleoivass.es, aprobando con carácter definitivo la relación de personas admitidas, con expresión de su puntuación, y la relación de personas excluidas, si las hubiere, con indicación del motivo.

5. La resolución a que se refiere el párrafo anterior se dictará y publicará dentro del plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria de la bolsa correspondiente.

6. Para todos los plazos a que se hace referencia en la presente resolución, se establece como días hábiles de lunes a viernes, excepto aquellos que por calendario sean festivos.

Décimo. Selección de aspirantes:

Para el desempeño temporal de un puesto de trabajo se seleccionará, de entre las personas que formen parte de la bolsa de que se trate, a quien corresponda por orden de preferencia, según la puntuación obtenida, según el régimen de funcionamiento establecido en el artículo undécimo de las presentes bolsas.

Undécimo. Régimen de funcionamiento de las bolsas

1. Sin perjuicio de los trámites administrativos y presupuestarios que, en su caso proceda, el centro que requiera la provisión temporal de un puesto de trabajo que reúna las características que se determinan en la presente resolución, mediante la bolsa correspondiente, lo solicitará al Director General indicando el número, denominación y características del puesto a proveer, la causa que motiva la necesidad y la duración que razonablemente se prevea a dicho desempeño provisional, adjuntando el informe justificativo del órgano del que depende el puesto.

2. A la vista de dicha petición, se iniciará el procedimiento pertinente y, una vez seleccionada la persona, se le notificará por uno de los medios establecidos en el apartado 4 del presente artículo, el destino provisional al que se le va a adscribir, concediéndole un plazo no inferior a veinticuatro horas para que acepte el destino ofrecido siempre que el inicio del contrato esté previsto en un plazo superior de tiempo. En caso de que sea inferior a 24 h el periodo de tiempo desde la oferta hasta la fecha de inicio del contrato, se seguirá el orden de lista para ofrecer los contratos, sin constar penalización por la renuncia al mismo. Se hará constar el sistema de comunicación empleado para contactar con la persona interesada.

3. Las contrataciones se realizarán siguiendo el puesto que ocupe en la bolsa de empleo de la categoría solicitada, respetando el orden cronológico de las solicitudes de cobertura de los puestos por los centros de trabajo.

En caso de aceptar el contrato, supondrá su pase automático a la situación de ACTIVO (A), según se define en el artículo duodécimo.

Transcurrido el indicado plazo sin que haya sido posible la comunicación con la persona interesada por uno de los medios indicados se entenderá que pasa a la situación de NO DISPONIBLE PROVISIONALMENTE (NDP) indicado en el artículo duodécimo.

Transcurrido el plazo concedido para la aceptación del puesto ofrecido sin que la persona interesada haya comparecido al centro a prestar servicios, no haya aceptado el puesto sin concurrir los supuestos de justificación, o bien haya rechazado expresa o tácitamente el destino, pasará a la situación de NO DISPONIBLE POR PENALIZACION (NDPE), indicado en el artículo duodécimo, y serán penalizados con un mes de exclusión en esta y en todas las bolsas donde esté inscrito.

El mismo efecto producirá cuando quienes ocupando una sustitución rechacen el seguir desempeñando la misma.

Quienes rechacen dos veces una oferta de sustitución tanto con carácter previo como posterior a la contratación, serán penalizados con la exclusión de la bolsa por un periodo de dos meses en la bolsa de esa categoría y en todas las bolsas donde se encuentre inscrito o inscrita.

El mismo efecto producirá cuando quienes ocupando una sustitución rechacen seguir desempeñando la misma.

Aquellas personas que rechacen tres veces una sustitución tanto con carácter previo como posterior, serán eliminadas definitivamente de esa Bolsa y serán penalizadas con tres meses de exclusión en el resto de las bolsas.

El mismo efecto producirá cuando quienes ocupando una sustitución rechacen el seguir desempeñando la misma.

Finalmente, por tanto, el puesto se ofrecerá a quien por turno le corresponda, que estará en la bolsa con la situación de disponible (D) con las mismas formalidades ya indicadas.

4. Las notificaciones a las personas interesadas se realizarán utilizando los medios adecuados, en función de la urgencia de la provisión temporal, y se entenderán como válidos, los sistemas a través de teléfono, carta, mensaje SMS, o correo electrónico facilitados, con las garantías suficientes para y se dirigirán a los respectivos domicilios, teléfonos, correos que hayan designado a estos efectos. De manera preferente se utilizará teléfono móvil, y correo electrónico en caso de no ser posible contactar por teléfono con el persona interesada.

5. En el momento que se produzca un cambio en los datos de contacto inscritos en la bolsa de empleo, será responsabilidad del candidato comunicar a la Comisión de seguimiento, cualquier variación de los datos aportados en la solicitud. En caso de no efectuarlo, se entenderán como válidas las notificaciones efectuadas con los datos facilitados en la solicitud.

6. No obstante lo dispuesto en el número anterior, no se perderá el orden de precedencia en la bolsa ni se penalizará cuando la persona interesada alegue por escrito causa justificada o de fuerza mayor para su incomparecencia o rechazo establecidas en el artículo undécimo, quedando en situación de NO DISPONIBLE POR CAUSAS JUSTIFICADAS (NDJ).

7. En caso de contrataciones urgentes en los que se comunica con menos de 24 h el plazo para iniciar la contratación laboral temporal no se procederá a la penalización en la bolsa en caso de rechazo del contrato.

8. Mientras se esté realizando una sustitución, no se podrá optar a otra de superior o igual categoría, exceptuando el caso de estar realizando una sustitución a tiempo parcial, en cuyo caso se le tendrá que ofertar la sustitución a tiempo completo, únicamente para el caso de contratos de duración que, anteriormente a su cobertura quede acreditada la duración mínima de cuatro meses, sin reserva del puesto, teniendo en cuenta el orden de puntuación de la bolsa.

9. La cobertura de plazas de tiempo completo vacantes, se ofertará con carácter previo, al personal fijo que lo solicite por orden de antigüedad, y si no existen candidatos o candidatas, se ofertará a la bolsa de mejora.

Con posterioridad, se ofertará al personal que ocupa una plaza vacante a tiempo parcial por orden de puntuación en la bolsa, y sin reserva de puesto de trabajo.

Por último se ofertará a la bolsa de sustitución siguiendo la puntuación de la misma.

Respecto al personal que ocupa una plaza vacante a tiempo parcial, se incluirá también al personal que estuviese realizando una contratación a tiempo completa en los centros Torrefiel, Carlet, Cullera, y tienen suspendido su contrato vacante a tiempo parcial, con reserva de puesto.

10. Finalizada la vigencia del contrato temporal, la persona se reintegrará a la bolsa de trabajo que le corresponda, en el lugar inmediato siguiente al último en orden de puntuación que exista el día de dicho cese. En caso de producirse dos o más ceses el mismo día, el orden de reincorporación respetará la mayor puntuación de las personas interesadas.

Duodécimo.- Situaciones en las bolsas de empleo:

Los integrantes de las distintas categorías de las bolsas de empleo que se constituyen, podrán estar en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Activo (A):

Cuando el solicitante se encuentre vinculado a IVASS mediante cualquier contrato temporal.

2. Disponible (D):

Cuando el solicitante se encuentre a la espera de recibir cualquier contrato temporal.

3. No Disponible Voluntario (NDV):

Las personas solicitantes incluidas en las distintas categorías de las bolsas de empleo podrán solicitar su pase a la situación de no disponible voluntario de una o varias de las categorías de las bolsas, a petición propia presentada con 15 días de antelación a la fecha de inicio de dicha situación. La duración mínima de esta situación será de un mes, transcurrido el cual podrán solicitar su reactivación en cualquier momento, reactivación que tendrá efectos a partir de los 30 días de su presentación.

Igualmente las personas solicitantes incluidas en las distintas categorías de las bolsas de empleo deberán solicitar su pase a situación de no disponible voluntario en la/s categoría/s en que se haya inscrito, en los supuestos de obtención de una contratación en cualquiera otra Administración Pública o contrato en el sector privado; pudiendo solicitar su reactivación a la finalización del mismo, que tendrá efectos en el mismo plazo fijado en el párrafo anterior.

4. No disponible provisionalmente (NDP):

Esta situación, que se declarará de oficio, se producirá cuando la persona interesada seleccionada no haya contestado a la comunicación, efectuada por uno de los medios establecidos, en el plazo de 24 horas desde la misma.

En el plazo de los cinco días siguientes a la comunicación no respondida, la persona interesada deberá ponerse en contacto con la entidad, y justificar la falta de respuesta, y en caso de no estar justificada, se procederá a pasar a la situación de no disponible por penalización que proceda, en función de las anteriores renuncias que consten.

5. No disponible por penalización (NDPE):

Aquellas personas que, tras haber sido avisadas de un contrato, con constancia de su recepción por la persona interesada, no comparezca en el plazo concedido para formalizarlo, o renuncie al mismo sin concurrir ninguna de las causas justificativas, para la primera renuncia permanecerá un mes excluida en esta y en todas las bolsas donde este inscrita, para la segunda renuncia conllevará la penalización con dos meses de exclusión en esta y en el resto de las bolsas donde este inscrita, y para la tercera renuncia conllevará la exclusión definitiva de esta bolsa y penalizadas con tres meses de exclusión en el resto de las bolsas.

Cuando se produzca tal situación, se comunicará por escrito a la persona interesada, al objeto de que alegue lo que estime oportuno en defensa de sus intereses, advirtiéndole que de no justificar documental y fehacientemente los motivos por los que no ha formalizado el contrato, en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la notificación, la misma pasará a ser definitiva e inamovible hasta finalizar los plazos establecidos en el párrafo anterior.

Idéntico régimen será de aplicación al personal que renuncie a seguir prestando servicios en virtud de un contrato ya formalizado.

En esta situación no se le podrá ofrecer ningún contrato, salvo situaciones excepcionales en que se agoten íntegramente los listados. Para este supuesto, el tiempo mínimo de permanencia en la situación de no disponible por penalización será de un mes.

6. No disponible por causas justificadas (NDCJ):

Se encontrarán en esta situación los y las candidatas en supuestos de permiso por maternidad, paternidad y adopción, el cumplimiento de un deber público inexcusable, causas de fuerza mayor y lactancia. En caso de riesgo durante el embarazo y demás supuestos contemplados en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral.

Igualmente, se considerarán justificadas las renuncias a contratos en los casos de incapacidad laboral por enfermedad.

Para comunicar la extinción de la causa justificativa, el candidato o la candidata deberá comunicarlo a la Comisión de Seguimiento y pasará a la situación de disponible a los 7 días de dicha comunicación.

Decimotercero. Baja automática, Exclusión Renuncias, Cambio de orden y suspensión en la categoría de la Bolsa.

1. Se producirá la baja automática y exclusión en la correspondiente bolsa de trabajo en los siguientes supuestos:

a) La falta de aceptación del contrato por causa injustificada tras la penalización de la tercera renuncia, según lo regulado en el funcionamiento de las bolsas de empleo temporal.

b) La falta de presentación injustificada de la documentación requerida para la formalización del contrato.

c) La no superación del periodo de prueba de la categoría.

d) Informe desfavorable emitido por el o la responsable del centro, fundado en la evaluación negativa del desempeño en el contrato inmediatamente anterior.

Dicho informe deberá ser presentado a la Comisión de Seguimiento de las Bolsas de Empleo, que dará traslado a la persona interesada y se le concederá un plazo de alegaciones de cinco días.

A la vista de todo ello, se decidirá por la entidad la medida a adoptar según los hechos, que será comunicada a la persona interesada.

Podrá adoptarse, en función de los hechos, la exclusión de la bolsa en la categoría correspondiente o la exclusión de trabajar en el servicio donde se haya producido el incidente.

e) La falta de aptitud para el trabajo dictaminada por el Servicio de Vigilancia de la Salud de IVASS durante el periodo de vigencia de las bolsas. Dicha falta de aptitud se comunicará a la Comisión de Bolsas y de Salud, y se remitirá escrito de exclusión a la persona interesada.

f) Por cumplimiento de la edad ordinaria para su jubilación, siempre que el trabajador o trabajadora afectada tenga cubierto el periodo mínimo de cotización y que cumpla los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.

g) Por falsedad ya sea falta inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos o de las circunstancias alegadas para su inclusión y permanencia en la bolsa.

h) Por no solicitar la activación en la bolsa, cuando proceda.

i) Por sanción disciplinaria muy grave consistente en despido, separación definitiva del servicio o inhabilitación para prestar servicios en la citada categoría.

2. Se considerará renuncia justificada al puesto de trabajo que se le oferta sin decaer en el orden de la correspondiente bolsa, las siguientes causas:

a) La Incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y de enfermedad profesional, riesgo de embarazo, maternidad o lactancia, durante el tiempo que dure la misma. Para ello, se aportará el justificante médico acreditativo al día siguiente inmediatamente hábil.

b) La renuncia a un contrato en el que haya que incorporarse en el mismo día en que se oferta. En este caso no se le podrá ofrecer ningún otro hasta en siguiente día hábil.

c) Por fuerza mayor en su incomparecencia, o cumplimiento de un deber inexcusable, justificando dicho extremo que será valorado por la Comisión de Seguimiento, a los efectos de considerarse como renuncia justificada.

Finalizadas las causas de renuncia justificadas en los apartados anteriores, deberá presentar solicitud escrita de activación en bolsa en el plazo máximo de siete días desde la finalización de las mismas, dirigida a la Comisión de Seguimiento.

La activación producirá efectos transcurridos siete días desde el día siguiente a su presentación.

3. Regirá el cambio de orden y alteración de la puntuación de la bolsa de trabajo en los siguientes supuestos:

a) Las personas con contrato laboral temporal que mediante sucesivos contratos no alcancen el periodo mínimo de 365 días trabajados, no causarán baja ni verán alterado su orden en la bolsa correspondiente hasta tanto no hay transcurrido dicho periodo, siempre que no hayan sido penalizadas, sancionadas o excluidas por otras causas. Transcurrido dicho periodo pasarán al último lugar de la lista.

b) El personal que estuviera ocupando un puesto de trabajo a tiempo parcial, no perderá su activación en Bolsa de Trabajo, siguiendo en el mismo puesto por puntuación.

4. La incoación de un expediente disciplinario y/o proceso penal conllevara que no podrá ofertarse contratación durante la tramitación del expediente o proceso penal. La eventual obtención de contratación queda condicionada a la resolución que ponga fin al expediente o proceso.

Decimocuarto. Baremo de méritos:

Para la asignación de puntuación en la fase de baremación, se tendrán en cuenta los siguientes méritos:

1. Tiempo trabajado:

La puntuación máxima que se podrá obtener en este apartado será de 70 puntos.

a) Por cada mes de trabajo en IVASS, en la misma categoría en la que se solicita empleo temporal: 0,30 puntos.

b) Por cada mes de trabajo en IVASS, en distinta categoría a la que se solicita: 0,15 puntos.

c) Por cada mes de trabajo en otras entidades públicas y en entidades privadas del sector de la discapacidad intelectual en la misma categoría en la que se solicita empleo temporal (salvo para la categoría de cocinero que podrá ser en cualquier entidad privada): 0,10 puntos.

Se puntuará como tiempo trabajado el periodo de excedencia por cuidado de familiares.

Para justificar el tiempo trabajado, en IVASS se deberá aportar un Certificado de Vida Laboral original (que expide la Tesorería de la Seguridad Social).

Para justificar el tiempo trabajado en entidades públicas y privadas se deberá aportar un Certificado de Vida Laboral original (que expide la Tesorería de la Seguridad Social), y un Certificado de tiempo de trabajado donde conste categoría, y tiempo trabajado. Para saber si el tiempo trabajo tiene o no relación con el puesto de trabajo, se deberá aportar una copia de los contratos y certificado de empresa con descripción de las funciones desarrolladas. El tiempo trabajado se computará hasta el 31-12-2016.

2. Valenciano:

Hasta un máximo de 4 puntos, previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado emitido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, de acuerdo con la siguiente escala:

Oral: 1 punto
Elemental: 2 puntos
Medio: 3 puntos
Superior: 4 puntos

Los puntos por la acreditación de conocimientos de valenciano no son acumulativos.

3. Diversidad funcional:

- Cuando el grado de diversidad funcional sea igual o superior al 33 por ciento: 2,50 puntos.

- Cuando el grado de diversidad funcional sea igual o superior al 65 por ciento: 5,00 puntos.

La discapacidad se acreditará mediante certificado completo expedido por el órgano competente de la Conselleria competente en materia de diversidad funcional u órgano equivalente de otra comunidad autónoma, Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o Resolución del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el Servicio.

Sin perjuicio del informe de aptitud que emita el Servicio de Vigilancia de la Salud del IVASS, deberá acompañarse a la solicitud certificado de capacidades a efectos de demanda de empleo, y certificado de compatibilidad laboral emitidos por el Centro de Evaluación de personas con diversidad funcional.

4. Cuando la aplicación del baremo produzca empates, éstos se dirimirán por la mejor puntuación que se obtenga siguiendo el orden preferente de cada apartado, según la numeración de menor a mayor que tienen asignada. Si aun así persistiera el empate, se seguirá el orden por la fecha de entrada y orden del registro de la solicitud de inscripción a la bolsa.

Decimoquinto. La Comisión de Seguimiento de las Bolsas de Empleo Temporal.

1. La Comisión de Seguimiento de las Bolsas de Empleo Temporal estará formada de forma paritaria por representantes de IVASS y de las organizaciones sindicales integrantes de la mesa de negociación de IVASS en proporción a su representatividad.

La Comisión tendrá carácter de órgano de seguimiento de la constitución y funcionamiento de las bolsas, así como de foro técnico de participación sindical en las cuestiones a ellas relativas, sin perjuicio de las competencias atribuidas legalmente a los foros de negociación colectiva.

2. Corresponderá a la Comisión de Seguimiento lo siguiente:
2.1 Comprobar y evaluar los méritos de las y los aspirantes en los procesos de constitución de las bolsas.
2.2. Elevar propuesta de los listados ordenados provisionales y definitivos de integrantes de las bolsas de candidatos y candidatas al Director General de IVASS.
2. 3. Conocer periódicamente, (estableciendo en principio el plazo de 1 mes), del estado de las bolsas y los puestos adjudicados, que incluirá categoría, fecha de inicio y cese de cada contrato, así como las modificaciones que se produzcan en los mismos.
Y siempre que sea requerida la convocatoria de la Comisión por alguna de las partes.
2.4 Debatir a nivel técnico, así como preparar la redacción de posibles acuerdos, en aquellas cuestiones relativas a bolsas.
2.5 Informar la resolución de las reclamaciones que se formulen en esta materia, los asuntos en que reglamentariamente debe ser oída, así como sobre cualquier cuestión relacionada con su cometido, a propuesta del IVASS o de las Organizaciones Sindicales representadas en la Comisión.
2.6 Mediar, con carácter obligatorio y no vinculante, en un plazo no superior a 10 días, entre el IVASS y las Organizaciones Sindicales representadas en la Comisión, con anterioridad a la iniciación de cualquier procedimiento judicial por cuestiones relacionadas con su cometido.
2.7 Proponer las medidas que estime oportunas para la formación y gestión de las bolsas, criterios de exclusión, fijación del ámbito, así como la creación de comisiones de seguimiento específicas para bolsas determinadas.

3. Para cumplir con su cometido, la Comisión podrá recabar y obtener la información pertinente del IVASS.

4. El IVASS nombrará directamente a las y los integrantes de la Comisión que han de actuar en representación de la empresa y, a propuesta de las respectivas Organizaciones Sindicales, a las personas representantes que han de actuar en nombre de las mismas, todos ellas con sus suplentes, designando de entre los primeros a quienes han de ejercer las funciones de Presidencia y Secretaría.

5. A efectos de la válida constitución de la Comisión, así como de la adopción de acuerdos en aquellos asuntos que requieran la mayoría de votos, y cualquiera que sea el número de miembros que actúen en representación del IVASS, ésta dispondrá de un número de votos igual al que resulte de sumar los de las organizaciones sindicales, y el presidente ejercerá el voto dirimente en caso de empate.

6. Corresponde al presidente o presidenta de la Comisión la facultad de convocar reuniones y fijar el orden del día, por propia decisión o a propuesta de cualquiera de sus miembros en plazo de 7 días hábiles desde la recepción de la solicitud.

Decimosexto. Efectos de la constitución de las bolsas:

Las bolsas de trabajo convocadas han sido negociadas en CIVE de conformidad al artículo 4 del II Convenio Colectivo para el personal al servicio del CONVASER-Valencia.

La constitución de nueva bolsa producirá la extinción de la precedente del mismo ámbito e igual categoría.

Asimismo, con la presente convocatoria se producirá la extinción de la bolsa que se creó de manera excepcional para cubrir los puestos en los centros de Torrefiel, Carlet y Cullera, de las categorías que se convocan.

Asimismo, cuando no sea posible cubrir un puesto mediante bolsa de sustitución, por agotamiento de esta, por inexistencia de una bolsa para dicha categoría, o cuando el desempeño de algún puesto requiera una idoneidad adecuada en razón de la especialidad de sus funciones, con carácter excepcional y cuando sea urgente la necesidad, se ajustará al procedimiento abreviado de provisión de puestos establecido en la entidad para dichos casos, y en caso de no estar determinado, se acordará con la Comisión de Seguimiento de las bolsas de trabajo, de conformidad a la normativa que resulte de aplicación.

Decimoséptimo.- Bolsas preexistentes:

Las bolsas de trabajo existentes el día de publicación de esta convocatoria seguirán en vigor hasta que se constituyan las del respectivo ámbito y categoría/s que han de sustituirlas.

Recursos:

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el DOGV, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, así como los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y potestativamente podrán interponer el recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Director General, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la referida Ley 39/2015.

Valencia, a 20 de marzo de 2017

El Director General de IVASS

Fdo. Angel Bonafe Osca